Sida:Östgötars minne.djvu/57

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
177-186
1625.

kvarstannade F. som komminister. »Anklagades, att han på en sockenstämma gifvit socknen fanen, försummar socknebud, håller dryckes- och slagsmål, hvadan deras socken kallas en krögarsocken.» H.

177. Petrus Canuti. Stud. 1625; prv. 26. Kommin. i Kaga 35; kyrkoherde i Västra Stenby 48. D. 1661 231.

178. Samuel Andreæ. F. i Hogstad 1610; fad. arfvegodsfogde hos härtig Carl Filip. Stud. 25; fil. ex. 34. Kanslist i Kgl. kansliet 36; referendarie 40; fältsekreterare vid armén 43. D. i Landskrona 1644 2510.

Begaf sig 1644 tillika med svenska armén till Danmark och »förrättade sitt ämbete med så mycket större skicklighet som utom vacker lärdom han egde färdighet i latinska, fransyska, holländska och tyska språken.» Br. — Dog i lägret af hetsig feber. — Hans son Nils blef 1653 vid 10 års ålder adlad Lilljesköld, för det han var af ett snällt och kvickt ingenium, men i synnerhet i anseende till dess aflidne faders förtjänster.» A.

179. Andreas Petri Björnefelt [adl. 1648; förut Klöös]. Fad. »förnämlig.» Stad. 25. Soldat 31, slutl. öfverstelöjtnant vid Östg kav.-reg. D. efter 1651.

Var som student med i slagsmålet på Tälje marknad 1627. Se Falk, sid. 17. — Tjenade 17 år i tyska kriget. Nic.

180. Jacobus Petri Törnsköld [adl. 1635; förut Runzæus]. F. 1613 107; fad. assessor [8]. Stud. 25. Aktuarie i Kgl. kansliet; sekreterare; kommissarie till Lifland 48; krigskommissarie där 51, i Finland 51; sekreterare af Staten; landshöfding i Viborgs och Kymmenegårds län 58. D. 1674.

T. afsändes 1644 från svenska regeringen till fältmarskalken Torstenson med befallning om krigets börjande med Danmark, hvilken order han måste lära sig utantill for att muntligen framföra. Följde kon. Carl X Gustaf på krigstågen till Polen och Danmark.

181. Botvidus Claudii Pallinærus. F. i Skönberga; fad. kyrkoherde. Stud. 1625; »disp. sub Chesnecophero» 26. Häradshöfding i Bohuslän.

182. Ericus Matthiæ. Stud. 1625.

Denne är möjligen Érik Mattsson. F. i Vadstena. Kämnärsskrifvare i Norrköping 38; stadsnotarie o. intradskrifvare 47; stadssekreterare (syndikus) 52; borgmästare »öfver stadens byggnader och intrader» 58. Riksdagsman 60. D. 1676 54. »En arbetsam och redelig ämbetsman.» — Stamfader för ätten Vesterberg (fr. Gusum).

183. Petrus Magni Argillander. F. i Svinstad. Stud. 1625; prv. 29. Kommin. i Vårdsbärg 32; kyrkoherde i Örtomta 42. D. 1653 1812.

Hans barn kallade sig Öring.

184. Ericus Olavi Podolinus. F. i Ekeby 1605; fad. kyrkoherde. Stud. 25; prv. 27. Kommin. i Skeda 37; kyrkoherde i Frinnaryd 56. D. 1682.

»Förmanades allvarligt för sitt fylleri och vårdslöshet i tjänsten» 1668. H.

185. Johannes Henrici Axehjelm [adl. .1651; förut Gebern]. F. i Norrköping 1608 38; fad. handlande. Stud. 25. Auditor i Svea hofr. 29; antikvarie i Riksarkivet 30; adv.-fiskal i Åbo hofr. 33; assessor 36, tillika bärgmästare i Finland 41; riksantikvarie 52; assessor i Antikv.-kolleg. 67; präsident där 72; afsk. 75. Egare af Vårdsätra, Upps. län. D. i Uppsala 1692 1011.

A. var en skarpsinnig och oväldig domare samt rådfrågades i de svåraste och mest invecklade rättegångssaker. Som vetenskaplig forskare utmärkte han sig för stora kunskaper och outtröttligt nit. — Hans första hustru, Katarina Buræa, var en mycket lärd och snillrik kvinna, som skref latinska bref till Stjernhjelm m. fl. samt var »kunnig i musik och andra slöjder.»

186. Israël Nicolai Eosander. Fad. kyrkoherde i Skällvik. Stud. 1625.

— 15 —