Sida:Östgötars minne.djvu/61

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
229-238
1628-1629.


229. Daniel Johannis Prytz. F. i Söderköping 1609; fad. prost. Stud. 28. Kapten vid Östg. inf.-reg. 45; major 56; öfverstelöjtnant 59. D. 1659 183.

P. deltog i kriget mot Danmark och sårades lifsfarligt vid Köpenhamn 1659 112 samt dog i följd däraf en tid efter. Nic.

230. Petrus Nicolai. Stud. 1628.

Denne kan vara Petrus Nicolai, kyrkoherde i Kristbärg 1632; död 1652. Eller möjligen Peder Nilsson Enander, f. i Västra Eneby 1610 2911; fad. prost; kanslist i Kgl. kansliet, sedan löjtnant vid Östg. kav.-reg.; död 1669 2612. Hans son Samuel, slutl. kamrer i Kammarkolleg., adl. Enhjelm.

231. Samuel Jonæ Kylander. F. i Vadstena 1608 132; fad. biskop. Stud. 28. Auskultant i Svea hofr. 33; v. fiskal 34; adv.-fiskal 38; häradshöfding i Ydre 43; assessor i Svea hofr. 51. D. 1652 111.

232. Esbernus Ragvaldi. Stud. 1628.

Hans förnamn uppgifves af några varit Ebberus.

233. Israël Israëlis Lagerfelt [adl. 1646; förut Fortelius]. F. i Linköping 1610 284; fad. domprost [5]. Stud. 29. Utn. lektor i Linköping 40. Sekreterare i Riksarkivet 41; häradshöfding i Västra h:d, Jönk. län, 44; sekreterare vid fredsfördraget i Brömsebro 45; kommissarie vid gränsläggn. emellan Halland o. Skåne 46 samt emellan Jämtland o. Norge 49; v. präsident i Åbo hofr. 50, i Kommerskolleg. 54; afsk. 81. Riddarhusdirektör 54—81. Egare af Viggebyholm, Sthlms län, samt Lagerlunda i Kärna, Rosenkälla i S:t Lars 46 o. Bo i Västra Harg. D. på Lagerlunda 1684 275.

L. var en utmärkt lärd och verksam man samt deltog lifligt i riksdagsförhandlingar och allmänna ärenden. Genom sin tjugusjuåriga verksamhet i Kommerskollegium förvärfvade han sig både samtidens erkänsla och sin egentliga namnkunnighet. Hyllade ifrigt monopolsystemet och hade en väsentlig andel i tillkomsten af de stränga prohibitiva författningar, som på hans tid utfärdades till stadsmannanäringarnas skydd.

234. Henricus Jonæ [Norcopensis]. Stud. 1629.

Vistades ännu 1657 i Uppsala, då han i ett latinskt bref tackar biskopen i Linköping för ynnestfull hugkomst, efter som denne rekommenderat honom till någon kondition. Nic.

235. Henricus Laurentii [Norcopensis]. F. i Norrköping; fad. borgmästare. Stud. 1629. Handlande i Norrköping 31; rådman där 61; inspektor öfver Kronans hospital (69). D. 1690.

236. Daniel Jonæ Kylander. F. i Linköping 1611; fad. biskop. Stud. 29; prv. 37; fil. doktor 39. Lektor i Linköping 34. D. 1641 306.

Lemnade efter sig det vitsord, »at han mycket berömligen informerat ungdomen. Han var en latinsk poët, däraf han lemnat flere prof, större delen konstigt inrättade et ad torturam cerebri nata.» Br.

237. Israël Andreæ Rydelius. F. i Västra Ryd 1609; fad. kyrkoherde. Stud. 29; fil. kand.; prv. 43. Lektor i Linköping 42; kyrkoherde i Hällestad 50; prost 50. D. 1669 2210.

Disputerade för filosofiska graden 1640, men finnes ej upptagen bland promoverade. Nic.

238. Petrus Caroli Sæbyensis [Carolinus Sædebyensis]. F. 1608. Stud. 29; prv. 42. Rektor i Skeninge 41; kommin. i Säby 43; kyrkoherde där 45. D. 1646.

År »1637 2510 framträder», inför akad. konsistoriet, »Nils skomakare i Fjärdingen och beklagar Petrum Caroli Ostrogothum för thet han haffver besuffuit och förkränkt hans dotter. När Petrus blef tillfrågat, om han hafr loffuat henne Echtenskap, swarade han Neij; - - - säijandes henne haffua sielfkräffiandes upkommit och ofta otijdeligen förhindrat honom j sine studier.» Både föräldrarne och kvinnan själf yrkade på

— 19 —