Sida:Östgötars minne.djvu/66

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
290—299
1632—1633.

290. Johannes Olavi Kimstadius. F. 1615; fad. O. Elfsburgius kyrkoherde i Kimstad. Stud. 32.

Begärde 1637 ven. conc., men konsist. rådde honom att resa åter till akademien att förvärfva sig ett godt namn igen, efter han där varit illa uttydd. Synes därefter varit ute i Tyskland och prädikat sine venia vid armén. Visade vanvördnad mot någon öfverordnad, som klagade däröfver hos konsist. Nic.

291. Thomas Olavi Kimstadius. F. 1617; fad. O. Elfsburgius, kyrkoherde i Kimstad. Stud. 32.

292. Magnus Nicolai Durell [adl. 1648; förut Durelius] F. i Norrköing 1617 305; fad. borgmästare. Stud. i Upps. 32, sed. utrikes. Kgl. agent i Helsingör 46; resident i Köpenhamn 47; lagman (landsdomare) i Halland 54; sekreterare af Staten 57; v. präsident i Göta hofr. 66; tillika kurator för Lunds universitet 66—76; landshöfding i Kristianstads o. Blekinge län 69. »Till Tigerhoff, Källeryd, Vallen o. Dömestorp.» D. på Klämestorp vid Jönköping 1677 269.

D. var en af rikets skickligaste och nyttigaste ämbetsmän. Efter freden i Roskilde fick han tillika med två andra i uppdrag att »stadga sättet till de genom freden vunna provinsernas inkorporerande med Sverige», organiserade det nyinrättade Lunds universitets förvaltning och har därigenom gjort sig om Skåne och dess högskola synnerligen väl förtjent. — Dog i sin vagn på resa till Stockholm.

293. Haqvinus Svenonis Bång [Bangius]. stud. 1632; prv. 48. Komminister i Skällvik o. S:t Anna 48. D. 1652 99.

En Haqvinus ostrogotus, äfven kallad Haqvin Lång (Bång?) blef akad.-kursor 1639; kan möjligen vara denne. Om hans beteende mot »oeconomus communitatis» se n:r 319. — Inför konsist. i Linköping präsenterade B. testimonium från Uppsala 1644 och ville bli ordinerad. Resol.: »efter han säges haft två konor, kan nu ej gifvas svar, om han någon tid kan till ordines admitteras, utan tages i vidare betänkande.» Nic.

294. Nicolaus Hieronymi Modelinus. Stud. 1632; prv. 43. Rektor i Norrköping 43. D. där 1644, begr. 174.

295. Christophorus Broberg. F. i Norrköping. stud. 1632. D. som stud. »innan fullmogna år.»

296. Johannes Johannis Holm. F. i Norrköping trol. 1608; fad. prost. Stud. 32. D. som med. stud. i Uppsala.

Disputerade 1635: »Anatomica de cerebro.»

297. Magnus Nicolai Klingius. F. i Norrköping 1612; fad. borgmästare, v. lagman. Stud. i Upps. 32, i Åbo 43; fil. doktor i Greifswald 48. Lektor i Viborg 44, i Linköping 49; kyrkoherde i Skärkind 51; utn. kyrkoh. i Kuddby 66; prost 66. D. 1666 143.

Måste troligen lemna Uppsala af följande orsak: 1645 202 anklagades han och landsmannen Moretus [357] af Johan Ödla [350], emedan de fört oväsen öfver hans kammare. Ö. tillsäger dem att vara tysta, men förgäfves. Då K. sedan går ned, får han i förstuga en örfil af Ö., hvarpå slagsmål börjar. Moretus kom strax till och båda slogo Ö. mycket illa. »Emädan K. sig något otillbörligen förhölt emot Rätten medh knäppande och andre clacke athäffuor, förbödz han reesa uthur staden, och befaltes bliffua in arresto til nästa Consistorij dagh.» K.-prot.

298. Olavus Nicolai Klase. F. i Björsäter 1610. Stud. 33; prv. 43. Krigspräst; kommin. i Gladhammar o. Västerrum 52; kyrkoherde i Drothem 64. D. 1672 261.

299. Petrus Petri Torpensis. Stud. 1633.

Denne har sannolikt af misstag kommit att upptagas bland östgötar, ty han är utan tvifvel den Petrus Petri Torpensis, som var född i Torpa, Västm. län (ej Torpa i Ydre) och slutligen blef kyrkoherde i Odensvi, Västerås stift. Se Muncktell, Västerås stifts herdaminne.

— 24 —