Sida:Östgötars minne.djvu/71

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
359-369
1637-1640.


Säges antagit namnet Lindelius, hvilket ej är bestyrkt. — Inför konsistorium framträdde 1642 2610 »Lars Jordansson j Fierdingen Kyrkiones byggemästare och ahnklagade Johannem Samuelis O. Gothum för thet at han hade sönderslagit sin port om Nattetijdh och klijfwit öfver balken in uthi gården, och när han slog emot honom och dref honom tillbaka uthur gården, gick be:te Johannes hem effter sit svärd och kom igen medh wredes modh slog på min port medh steenar, maante uth migh och ropade skälm, skinbracka och alla fula skälzord på migh, och på någre unge studenter ropade han några reesor: penaler, koofötter och allt detta om nattetijdh klockan vidh tolff.» J. S. erkände förseelsen, men sade, att Jordansson »slog migh och illa och pantade af migh kiortelen». Parterna förliktes. K.-prot.

359. Johannes Johannis Lindelius. Fad. kyrkoherde i Linderås [150]. Stud. 1637. V. häradshöfding (lagläsare).

L och någre andre landsmän anklagades 1639 inför akad. konsist. af ett par novitier för vexation, hvilket tillgick så, att dessa serfare måste stiga upp på en sten och göra efter hvad L. gjorde och, då detta misslyckades, blefvo örfilade. Fick erlägga böter och sitta i »prubban» 12 dagar. De öfrige sluppo ifrån saken lindrigare.

360. Jonas Nicolai Molinus [Mollilinus]. Stud. 1638; prv. 43. Komminister i Häradshammar o. Jonsbärg 52, i Skällvik o. S:t Anna 54. D. 1658.

361. Samuel Johannis Örn [adl. 1650 med bibeh. namn]. F. i Stockholm 1623 298; fad. biskop i Linköping [14]. Stud. 38. Kvartermästare vid Landtartilleriet 48; tygmästare i Stockholm; tillika faktor vid Kronans faktorier 80. D. i Stockholm 1693 175.

362. Magnus Samuelis Asp. F. i Asby; fad. kyrkoherde. Stud. i Upps. 1638, i Åbo 46, i Dorpat 47; fil. doktor (?); prv. 52. Krigspräst 52; kyrkoherde i Västra Stenby 62. D. 1668, begr. 1610.

A. anklagades som student i Uppsala 1645 af Petrus Simmingh för det han hade skrifvit »passqvil på sig i Academien på taflan der Professores pläga notera, öffver cathedram.» Det lydde så: »Petrus Simmingh, åsna, kan ingen tingh.» Till sin ursäkt anförde A., att »Petrus hölt migh för en aapa» och vid ett tillfälle på ett högst ohöfdiskt sätt — för groft att här anföras — drifvit gyckel med honom. A. fick sex dagars arrest. — Höll 1647 i Dorpat ett högtidstal (»Ostrogothiæ historia»). Led på återvägen därifrån 1650 skeppsbrott i nyländska skären. — Angafs af fältmarskalken gref G. Stenbock »för fylleri och andra enormiteter» 1657.

363. Samuel Nicolai Grubb. F. i Linköping 1617; fad. lektor [9]. Stud. 38. Kanslist i Kanslikolleg. omkr. 45. D. 1650 8.

364. Petrus Frostenius [Frostonis, Tielmogius]. F. i Tjällmo 1617; fad. kronolänsman. Stud. i Upps. 38, i Åbo 40; prv. 44. Kommin. i Ingatorp o. Bällö 47; kyrkoherde i Björsäter o. Yxnerum 63. D. 1668 242.

365. Olavus Erici [Norcopensis]. Stud. 1638.

366. Joël Laurentii Laurbeckius [Becchius]. F. i Gammalkil 1621; fad. bonde. Stud. i Upps. 38, i Åbo 49; fil. doktor där 53; prv. 54. Kyrkoherde i Kristbärg 54, i Mörlunda o. Tveta 74; prost 79. D. 1692.

»I anledning af åtskilligt tumult och däraf följande klagomål blef Pastor Joël 1674 uppmanad att umgås med sine åhörare decenti cum gravitate et prudentia, som hans ämbete anstode, och intet uti ceremonierna eller eljest letteligen ombyta och ändra.» H.

367. Laurentius Petri Solberg. F. i Norra Solbärga; fad. befalln.-man öfver Vadstena slott o. län. Stud. 1639.

368. Benedictus Magni Ristelius. Stud. 1640. Kollega i Viborg, Finland; lektor 48. D. 1655.

369. Johannes Magni Gistadius. F. 1612 253. Stud. 40; prv. 40. Krigspräst

47. kommin. i Ödeshög 54; kyrkoherde i Trehörna 63. D. 1692 253.

— 29 —