Sida:Östgötars minne.djvu/91

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
608-621
1653.


608. Petrus Magni Rydelius. F. i Östra Ryd 1631; fad. kyrkoherde [151]. Prv. 54. kyrkoherde i Östra Ryd 72. D. 1707 127.

Blef af domkapitlet dömd till böter för det han lyst till äktenskap för sig själf. I en prädikan yttrade han: »Kristus hafver icke utsändt några fogdekarlar och skomakare»; blef därför tilltalad. Br.; H.

609. Daniel Magni Rydelius. F. i Östra Ryd 1632; fad. kyrkoherde [151]. Prv, 54. Krigspräst 67, vid Östg. kav.-reg. 69; kyrkoherde i Rök o. Heda 73. D. 1681.

Hade i Stockholm 1670 i en prädikan brukat otjenliga ordformer såsom »den nybakade adeln» etc., hvilket väckte anstöt och beredde honom obehagligheter.

610. Johannes Petri Rappstadius.

611. Benedictus Nicolai Hjort. F. 1632; fad. kyrkoherde i Hjorted. Prv. 59. Adj. i Hjorted; kyrkoherde där 67. D. 1681 154.

612. Laurentius Erici Schening. F i Vadstena 1639; fad. borgmästare i Skeninge. Tullförvaltare i Halmstad. D. 1697.

613. Ericus Olavi Amnelius. F. trol. i Å.

614. Jonas Benedicti Sudercopensis. F. i Söderköping 1630; fad. hästhandlare. Handlande i Söderköping.

615. Benedictus Magni Phœnix. F. i Söderköping 1631; fad. kollega [74]. Prv. 59. Kollega i Söderköping. D. i Kuddby 1662 121.


1653.

616. Samuel Nicolai Strand [Strandell]. F. i Norrköping.

Hans bror tydligen n:r 719.

617. Nicolaus Laurentii Collinus. F. i Ödeshög 1634; fad. L. Vinnerstadius, kyrkoherde i Hvarf. Prv. 65. Kyrkoherde i Rogslösa o. Väfversunda 65. D. 1682 511.

618. Johannes Magni Lindebrand. F. i Linköping 1632; fad. ryttmästare. Officer vid kav.-reg., slutl. öfverstelöjtnant.

619. Gregorius Henrici Kurman [förut Kurländer; kallas ock Grels Hinnerson]. F. i Nykil 1634; fad. kornett. Landtbrukare o. egare af Tuna rusthåll i Nykil 57 samt själf ryttare. Riksdagsman i Bondeståndet 80. D. i Nykil 1706, begr. 283.

Synes varit en för sin tid framstående man af sitt stånd. Vid 1680 års märkliga riksdag blef han utsedd till deputerad i kommissionen för granskning af förvaltningen under konung Carl XI:s minderårighet. Undertecknade för Östergötland kontraktet om indelningsverket. — Stamfader för ätten Curman.

620. Jacobus Caroli Embricht. F. i Norrköping; fad. köpman. Akcisskrifvare i Norrköping. D. 1705, begr. 55

621. Jonas Petri Kjörling. F. 1630; fad. bonde i Vårdnäs. Fil. doktor i Wittenberg 67. Akad.-adj. i Upps.; utn. professor i Dorpat 67; afsatt. D. i Sthlm 1679 278.

Promoverades frånvarande, men ville ej betala omkostnaderna, hvarför en ledsam process följde. Prorektors och akad. senatens (förmodligen i Dorpat) program 1671 gifver till känna, »at Kjörling ter ad causam dicendam citatus omsider kommit; upbrutit consistorii arrest på dess saker och dem bortfört, sagt animo irato et quasi fulminante Marte, at honom blifvit vis illata; och dessutom hos cancelleren foede lacererat illustriss. rectorem, hvarför han enligt leges acad. infami exclusione e tota academiæ societate straffas och ålägges at inom 8 dagar betala Wittenbergensibus et aliis nonnullis debitum suum.» Br.

— 489 —
Östgötars Minne.4