Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs

TELLIAMED förestält, som dock först efter Auctorens död lärer kommit i dagsljuset. Mit exemplar är af år 1749, dock tviflar jag icke, at ju samma bok förr varit uplagd. Mascrier i förtalet til Maillets Description de l'Egypte utkommen 1740 i Hag, och förut — — — — i Paris, talar om hans tractat de la diminution de la Mer, såsom redan ibland de lärde bekant; men den har jag icke råkat få se; kan derföre ei sluta mera deraf, än at hans mening, hvad egenteligen Vattuminskningen angår, för år 1740, genom en tryckt skrift, blifvit bekant. Om MAILLET utomlands fått någon efterföljare är mig obekant, undantagandes Editorn af TELLIAMED, som teknat på titulbladet sit namn med J. A. G. hvilken i et företal af 70 sidor skrifvit en Apologie för samma bok, hvarmed han föga tyks hafva gjordt TELLIAMEDS sak bättre; men dock tydeligen röjt sit egit kynna, samt at han ärnat Religionen och Uppenbarelsen det slag, hvarmed han hött åt Prästerskapet. Dessutan märker jag, at någre lystne fritänkare ansett det Telliamediska systemet för et Villebråd: hvaribland DE LA METTRIE med mycket nöje flätat det in uti sit Atheistiska Systeme d' Epicure[1]. Deremot har både Herr Formey i sin Bibliotheque impartiale[2], och Herr Bertrand i sina Memoires sur la structure interieure de la Terre[3], bägge kårteligen vederlagt Telliamed. Her Hartsocker har tillika med Hr. Eustach. Manfredi uti sin tra-

  1. p. 841. sq. Ouevres philosophiques.
  2. 1750. Jan. & Febr. art. IX. p. 90. sq.
  3. p. 135. sq.