Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/195

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs

Ty så otroligt, som det ser ut, at alla lera skulle komma af et salt Vatten, utan at någon sälta blifvit blandad deruti; så omöjeligt är det ock, at samma sälta utur dess bäddningar, som icke släppa Vatten igenom sig, kunnat blifva urlakad.


§. 81. Om sanden har sit ursprung af Hafsvatnet.

Ännu obegripeligare faller det mig före, huru man kan göra sanden til Hafvets Crystallisation. Vi vete väl icke huru det af början tilgått; men om Skaparen behagat skilja en del sten-ämnen från det chaotiska Hafvet i form af sand; så följer icke deraf, at Hafvet nu sjelfkräfjandes crystalliserar sådana gryn. Om sand och lera hade et sådant gemensamt ursprung, så fölgde ju deraf, at hela Hafs-botnen borde bestå af en sandblandad lera; hvartil icke eller förfarenheten jakar. Det är sant, at somligstädes sand- och annorstädes ler-botten råkas; men hvad är det för valkning, hvarigenom desse, utantvifvel på en gång om hvarannan præcipiterade ämnen, kunnat ifrån hvarandra skiljas? Sant är ock det, at man finner icke sällan sand- och ler-blanningar, hvartil den så kallade Pin-moen och Bärgleret någorlunda kunna räknas; men det synes vara tydeligt, at slika blanningar icke på Hafs-botten blifvit gjorde. Eljest är det o-