Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/197

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs

ligen komma från Regno Animali, det synes blifva en hel annan fråga. Derom läre vi förmodeligen komma öfverens, at de ämnen verkeligen förut i Naturen existerat, hvaraf dessa kräken skal bestå; ty de kunna utan tvifvel icke skapa något nytt. Likaledes synes det vara en klar sak, at som vatnet är deras element, så är det ock vehiculum til deras vegetation. Icke eller vil jag för min del gå in uti den quæstion, om det jord-ämne, som ingredierar snäckskalen, icke förut ägt en Kalkart, utan den samma genom en sådan vegetation vunnit. Ty ehuru jag ei finner skäl, at medge det; så skulle ändock bara en fruktlös tvist yppas, efter man ej kan peka på det ämne, som egenteligen är skalens nutriment, och ej känner Naturens Lönrum så noga, at man kan finna igen den rätta skiljes-mannen, som är förfarenheten: utan det blifver frågan, om icke annat Kalk-ämne i Verlden gifves, än det, som utur djurriket hafver sin uprinnelse? Jag vil för denne gången låta bero vid några reflexioner:

  1. Kalken förekommer uti mångfaldigt åtskilligt lynde: i jordarter såsom Mergel, Krita: i Stenar såsom allehanda Kalksten, Marmor, Kalkchifer, Kalk-spat: af hvilket senare slag allena öfver 60 särskildta species äro mig bekante.