Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/199

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
  1. Kalk-ämnet, kunna vara af början skapade, som dertil tarfvats, det skälet så mycket mindre synes kunna gälla, at man håller före med Skaparens vishet vara enligast, at bara producera et individuum af hvart slägte; som förnuftet visar, at nödvändigt flere måste vara skapade af de slag i synnerhet, som skulle tjena til andras subsistence. Eljest hade nödvändigt til ex. alla species af örter måst förgås det första året efter Skapelsen; emedan hvart djur gripit til det, som var tjenligt til dess föda. Och hade icke allenast örternas species förlorats, utan ock djuren måst likafullt af svält förgås strax efter skapelsen; emedan de af slika enskildte individuis icke haft nödtorftig föda. Men efter vi ännu se alla sådana species blifvit conserverade; så måste ock et tilräckeligt antal af individuis i början blifvit frambragt.
  2. Om all kalken skulle komma genom Hafs-kräk, och man supponerar, at Hafvet jämt sätter både lera och sand; så följer deraf icke allenast, at all kalk borde finnas lerblandad, hvilket ändteligen låter höra sig; utan, han borde ock aldrig finnas utan sand, så framt han icke sedermera blifvit uplöst och silad. All Mergel, all egenteligen så kallad Kalksten, all Marmor &c. borde altså vara sandig eller jämt med sand blandad; hvilket dock dageliga förfarenheten bestrider. Det samma skul-