Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/217

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Oaktadt alt hvad häremot tilförene kan vara påmint, så må det i förevarande afseende vara aldeles medgifvit, ja ock såsom en å båda sidor erkänd grundsats antagit, at vatnet förvandlas i jord och sten, och altsammans, som genom den prætenderade minskningen gått bårt, uti Mineral-Riket igenfinnes.

Jag vil ock dessutan inrymma Vattuminskningens försvarare alt hvad de någonsin pretendera. Jag vil komma öfverens med dem derom, at Hafvet ifrån början öfvertäckt alla fjäll-toppar. Den afmätte bärgshögden lärer ock å båda sidor vara erkänd. I anledning deraf skulle väl fordna vattuhögden med skäl kunna tagas, åtminstone til 12000 alnar, eller ⅔ svensk mil; men om man tycker det är för mycket, så vil jag slå af i det nogaste, och icke sätta, at vatnet til datum fallit mera än 10.000 alnar i lodrätt linie, under sin förra högd. Vi få derigenom en Concav vattu-sphære eller sphæroid af något mera, än ⅓ svensk mils tjocklek, som stått rundt utom kring nu varande vattubryne; hvilken column vi äre ense om nu vara förvandlad til jord och sten.

Hvad Hafsbotnen vidkommer, så finner jag väl, at en del af Vattuminskningens försvarare, til at så mycket mera finna utväg til ämnen för uplandningarna, medgifav, at den blifver ständigt djupare; men jag vil i detta