Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/239

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

jande berättelse: Herr Professoren gjort en noga och grundelig skilnad emellan Vattuminskning och uplandning; så lägger han til, det han väl i början varit af denna satsen intagen; men sedermera genom ytterligare Rön och deras noga öfvervägande, altså genom Naturen sjelf, blifvit bragt til tvifvelsmål om dess riktighet.

“Redan då han var i Norrige på tracted emellan Christiansand och Grömstad har dertil gifvits anledning, hvarest honom af 80 och 90 års gamla Gubbar blifvit försäkradt, at icke den ringaste vatnets aftagning der å orten blifvit märkt; tvärtom hafva de velat bevisa, så väl genom en sjö-bod vid Grömstad, som et sund icke långt derifrån, at vatnet så långt de kunnat minnas tilbaka, behållit samma bryne, i ty, at boden nu stod så när dertil, som för 80 år sedan; och i sundet, som har en sten-häll til botten, en båt med lika möda för 80 år sedan måst bringas fram, som nu. Hvilket uti Manuscriptet til 1. Tomen af Herr Professorens Americanska Resa varit på sina ställen omständeligen utfördt, men vid aftryckningen, ovisst af hvad tilfälle, blifvit bårtlemnadt.”


§. 106. Prof Kalms berättelse om hvad i Ängland allmänneligen hålles före.

Om Ängland har Herr Professoren åter