Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/252

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs


§. 110. Anmärkning vid Herr Buffons theorie.

Jag har åtskilliga gånger nämt Herr Buffon Auctorn til Theorien, som följer beskrifningen af Kongl. Franska natural-Cabinettet. En berömd Mathematicus, som ock i Naturkunnigheten vist stora prof af insigt; men derjämte föga mindre tecken af böjelse för fritänkeri; ehuru högt han med orden protesterat deremot. Jag har påmint, at Vattuminsknings-läran i hans systeme icke är antagen. Men det kan dock jämväl af det föregående märkas, at han med Vattuminsknings Hypothesen är ense deruti, at genom Hafvet formeras bärgen och hela jordens bryne. Han synes också hafva lagt mera flit vid, at förklara möjeligheten och sättet deraf, än någon annan. Ehuru han i sådant afseende icke kunnat blifva onämd; så har jag dock icke tyckt höra til mit föremål, at gå in med honom och examinera bärgens structur och läge, hvarpå han i synnerhet bygger, vidare, än hans skäl kunnat vara gemensamme med deras, som jag haft at göra med. Nu påminner jag allenast, at sådant skedt icke i mening, at medgifva honom det, som man i denna delen gått förbi; emedan Rön månge nog äro i förråd, som vitna emot det, som han tager för gifvit och säkert an; utan blått, at undvika ytterligare vidlyftighet. Jag har ock nu sedermera funnit, at Doct. Giovan. Targioni