Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/253

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs

Tozzeti i Florence uti sin Relazioni d'alcuni Viaggi etc. utkommen 1750. har vid gamla Liguriens eller Liguria Apuanas bärg, öfver deras naturliga structur gjordt åtskilliga anmärkningar, som gifvit honom anledning, at bestrida Herr Buffons systeme om Bärgens, Dalarnas och Flodernas ursprung etc. Den som dömer benägit om Herr Buffon, torde snart medgifva, at om han blifver olyklig Bärgs-Architect, så lära föga de andre, som använda vatnet dertil, kunna vänta mera lycka. Så lång, som människo-slägtet är ifrån at förstå det minsta af den stora Skaparens verk, så lätt inbillar man sig, at känna altihopa, och så oblygt raisonnerar man deröfver. Jag kommer härvid ihog hvad fordom en klok Hedning sagt, at Människan är mera ärnad at bruka verlden, än at förstå henne. Til samma brukande hörer sannerligen en vidsträktare kunskap, än vi hinne med; och, som, til vår stora lycka, icke skulle vara inskränkt inom så trånga gräntsor, som nu, om man icke fore så mycket efter en annan slags kunskap, hvarmed vi blifve oyttige för vårt slägte och i sjelfva verket löjelige. Men det tror jag, at opartiske och skarpsynte ögon, ledsagade af den modestie, som höfves sådana kräk, som vi äre, snart skola i Naturen råka sådana data, som sätta bom för vår tiltagsenhet, at utgrunda och bevisa huru verlden eller dess delar blifvit til, hvilket vår store Skapare allena tilhörer at veta.