Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs


§. 12. Andre hithörande skrifter, och meningens behagelighet.

Mera vet jag icke vara af trycket utkommit, som vattuminskningen angår, undantagandes Herr Prof. Gadolins afvägning af Åbo Slots belägenhet öfver vattubrynen[1] som för Vattuminskningen plägar åberopas; och Herr Doctor Gislers artiga inledning at finna hafvets affall för vissa år.[2] Som nytt rön för vattuminskningen citeras här med hafsstranden jämngående och trappevis liggande ryggar vid VårdskutsbärgetHärnön och likaledes på Hemsön; men måttet är det, til hvars utrönande förslag gifves; emedlertid håller han före, at icke et år och knapt 10 förslå til en sådan ryggs formerande. Det är liknelse, at denne flitige och gransynte Mannens anstalter med tiden kunna gifva någon uplysning. Skilnaden emellan högsta och lägsta vatten, som han härstädes anmärkt, stiger til 33 geometriska tum.

Herr And. Helland har ock anmält[3] at et skär eller holma vid Vadsön i norra hafvet visa tecken til hafsvatnets affall.

Desse Vittre Mäns skrifter hafva, jämte discorser och mundteliga förestälningar, inom några år, så mycket uträttadt, at Vattuminsk-

  1. Vet. Acad. Handl. 1751. p. 219. sq.
  2. ib. 1747 p. 142. sq.
  3. ib. 1752 p. 228.