Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/71

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

af vissa öpningar och omständigheter på gamla byggningar, hvilken lika så snart kan slå felt, som träffa in; endels ock sjelfva måttet är så litet, at det betyder ingen ting, efter Vattuhögdens variation dervid icke är i akt tagen. Dock synes häraf följa med säkerhet, at vatnet i Medelhafvet icke mera kunnat taga af, än detta måttet innehåller, samt at Maillet i sit systeme dermed tämmeligen conserverat den gamla Historien.

Det samma åter, nämligen gamla Historiens conservation, torde saknas i Prof. Celsii mätning. Ty, om der stå fast, som näppeligen lärer kunna vedersägas, at minskningen borde något när blifva proportionel öfver hela Jord-klotet; så fruktar jag, det icke lärer vara gjordt med, at vräka de Svenska gamla Sagors trovärdighet; utan, at all gammal Historie, i anseende til minskningens quantitet, löper fara; den äldsta och trovärdigaste ju som aldramäst.

Denna mätning stöder sig dessutan på en bonde-tradition, och supponerar, at en Skälsten är oryggelig; hvilket lärer så mycket mindre vara at lita på, som sådane stenar ofta icke äro fasta klippor, utan underkastade förändringar, icke allenast efter botnens art, utan ock ofta af is-gång med storm; at förbigå hvad jordbäfnings skaknin-