Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/82

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs

känt Baron Hårlemans både skarpsinnighet och kärlek för sanninge. Saken lärer längre fram ytterligare komma at granskas. Nu säger jag allenast, at en sådan method torde hos mig ogillas, och dermot äskas, at jag utan omsvep och förklädning skal säga rent ut, hvad jag håller före vara med sanningen öfverensstämmande.

Jag hoppas ock, at desse samme omförmälte Store Män och Naturkunnige snarast skola sjelfve hålla mig til godo, då de finna, at jag af ingen annan afsigt ledes, än blotta sanningen; och at de Rön och skäl, som äro emot Vattuminsknings hypothesen, innan jag sluter, torde finnas blifva, om icke flere, dock vigtigare, än de, som för honom pläga åberopas. At vinna tiden vil jag punctvis röra de förnämsta omständigheter, som tyckas här böra komma i öfvervägande.


§. 33. Ytterligare Reflexioner angående Skälstenar.

Ibland de rön, som omedelbart tyckas röja vatnets aftagande äro följande i synnerhet til räknandes. I:o De förut omförmälte afvägningar vid Skälstenar. Jag har redan anmärkt, at jag näppeligen kan hålla sådana