Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/84

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

och finge man sedan se sig om, hvad verkan det kunde hafva vid högders afvägningar emot Vattubrynet; men efter vi hafve tämmeligen många års Astronomiska Observationer, och dock ingen skälig misstancka yppats om ändring i Latitudinibus Locorum, så synes icke eller derpå vara at vänta. Variation utaf centro gravitatis, som i Vattu-flyttnings Systemerna supponeras, skulle i sjelfva verket blifva en påfölgd af ändringarna; men icke någon orsak dertil. Hvarföre jag med så mycket större fog, oaktadt dessa berömliga Mäns auctoritet, begifver mig ifrån all rättighet, at anföra den såsom grund til något tvifvelsmål vid afvägningarna, ehuru stor figur den i de nyaste theorier om Jordklotets danelse må göra.


§. 34. Blottade klippor i segelleder.

II:o Blottade klippor i Hafvet och vid dess stränder synas äga mera vigt, än lösa Skälstenar &c. i anseende dertil, at de tyckas hafva fastare läge; men så torde man ock i det falllet kunna sätta svarta hunden (§.102) i Gullcrona-fiärden vid Pargas emot svarta hällen vid Gefle: fråsägen emot fråsägen och Lotsar emot Lotsar: och det icke allenast i Oceanen, utan ock i sjelfva Östersjön, så at, om man skulle anse slika berättelser för påliteliga; så måste klippornas blottande flyta sna-