Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/97

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs

mindre, om han behörigen blefve rensad. Imedlertid har samma källare, som den nu fins i K. JOHANS tid, legat 4 fot 2 tum under vattubrynet, hvilket är en otrolig sak. Vidare finnes portgången af Slottet nu 7 fot 4 tum öfver Vattu-horizonten; och följakteligen har samma portgång i K. JOHANS tid varit en fot 1 tum under vatten; så at K. JOHAN i följe häraf, bordt med ökstock hjelpa sig in genom porten; hvilket är löjeligt. Slotts-väggarnas lodrätta ställning, så väl som det Gamla och Nya Slottets klanderlösa fogningar intyga nogsamt om dess orubbade belägenhet infrån dess första anläggning. Jag ser altså ingen annan utväg til et mera rimeligt begrepp om saken, än at få ifrån Vattuminsknings hypothesen, som är enda orsaken til så förvirrade satser.

Jag lägger härtil, Hr. Prof. SCARINS yttrande om Åbo-Slotts ålder: nämligen 1:o at ingen Historie vet berätta när det först tilkommit, derlikväl om samtligen de andra finska Slott och Fästen: Tavasthus, Nyslotts, Wiborg, Nöteborg, Käksholm m. fl. Historien vet at säga om både tiden, samt af hvem de blifvit anlagde. 2:o At Slottet stått der det står alt ifrån hedniska tiderna, synes kunna bevis tagas af de å ömse sidor skedde härfärder, Svenska och Österländska Nationer emellan, ibland hvilka senare, som denna ortens läge gränsar näst intil Sverige, vil ock synas troligt, at inbyggarne haft här en Fästning anlagd, det som et Påfve-bref skrifvit til första Ärchebiskopen i Upsala, ger vidare anledning til at tro. Örnhjelms Hist. Eccl. S. G. p. 491. 3:o Åter at tänka om de Svenska Reformatorer, at de anlagdt, åtminstone förbättrat Slottet, ger icke allenast Svän-