Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/640

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  639
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

640
641  →
Utgiven 1910 (Sidindex)


[ 44 ]
640.
Högädle och Widtberömde Herr Professor.

Ifrån Leipsig hade jag den äran at skrifwa et bref til Hr Professorn, som jag förmodar är framkommit. Nu har jag warit 14 dagar i Halle, och will med detta aflägga hälsningar ifrån Herr Professor Lang.[1]

Jag hörde i Leipsig af Dr Ludwig, at Herr Professorn welat låta trycka der sina wärck, Pan svecanus[2] och Flora Svecana &c., men at han eij kan få något wisst swar af wederbörande bokhandlare. Profess. Lang har bedt mig berätta, det alt detta kunde så wel blifwa uplagt här i Orphanotrophoeo och Auctoris möda förskyllas, som i Leipsig. Han will föranstalta at detta trycktes så wackert som Auctores minores Latini, hwilka de nyligen uplagt, och som jag sett trossa Leipsig och Holland. Sielf Professor Lang will påtaga sig answaret och mödan med Correctionerna. Jag har hördt, at här betalas en Auctors arbete, som är berömd, med 1 Rdr, ibland med 1 Ducat arket; kanskie Herr Professorn torde eij bringat så högt i Holland; och derföre har jag trodt, at detta förslaget förtjente öfwerwägas. I synnerhet som Herr Professor Lang giör sig et nöije at recommendera saken och til efwentyrs både will och talar bättre för det hos bokhandlaren än Doctor Ludwig, som är annars Hr Professorns goda wänn, men synes hafwa alt för mycket at syssla med. Om Herr Professorn skrifwer några rader til Prof: Lang, samt berättar honom om wärckens storlek, nödiga kopparstycken &c. samt willkohren, så accorderar denne promt och swarar med nöije. Han will ock sända til Herr Professorn et utdrag af förslaget til en ny Edition af Systema Naturæ[3] med sina observationer och explicationer, at Herr Professorn ser det igenom och säijer sin mening. Jag har lofwat honom at tagat med mig til Berlin at derifrån genom wår Minister skaffat fort til Swerige. Det är en brafwer och ärlig Man, förstår wel Methodum Regni mineralis Linnæanam, har sit Cabinet derefter rangerat och wärkeligen är den raisonablaste, hwad methode och sådant angår, efter B. Jussieu, af alla dem, som jag kiändt på mina resor.

Prof. Hebenstreit[4] är en genomgod och ärlig man, men har kommit så djupt med de gamlas confusa notioner, at han eij annat will än tala om dem. En Notarius, som heter Lotsch[5] i Leipsig, har en complet samling af alla häromkring befintliga insecter. Thet är hans methodus Insectorum, som står i Musæo Richteriano, utgifwit af Prof. [ 45 ]Hebenstreit. Här i Tyskland tror jag, at ingen hittils sedt Polyper; dock wilja de redan explicera phænomena, och Hr Cancellairen Wolff har låtit trycka et bref derom, som Trembley lärer le åt, och Herrarna i Paris mocqvera sig öfwer. Det kommer derpå ut, at med hwart stycke, som Polypen skiäres uti, så följer en vermiculus spermaticus, som sedan wäxer i et nytt creatur. Här talas nu intet annat än om Electricitet, och exempel anföras här och der, huru en blifwit derigenom curerad för tandwärk, en annan för en rowärk, och den tredie för borttagenhet,

Nu kommer jag med en egen angelägenhet. Gunstige Herr Professor, lät efterfråga hos Högwördige Doctor Celsius, om mina saker ännu stå i godt förwahr, som jag lät föra up på winden i hans hus. Det war böcker och kläder uti 2 tunnor, och annat smått uti 1 Skåp samt 2 lådor. Det kan så snart komma i förgätenhet, efter Högw. Hr Doctorn sjelf war i Stockholm, Bror Magnus Celsius[6] allena tilstädes, och des ena fru Syster. Bror Sven Bælter bör hafwa derom underrättelse, om han är i Swerige.

Efter 8 dagar reser jag härifrån til Berlin, ther jag tänker hwila ut och widare berätta Hr Professorn något som förefaller. Om Herr Professorn ährar mig med något bref, så kan det ställas till Professor Gleditsch.[7]

Jag beder om min ödmiuka hälsnings anmälan til Hr Professorns förnäma anhöriga, til Högwördige Hr Doctor Celsius, Prof. Beronius och des K. fru, Prof. Klingenstierna[8] och alla Gynnare. Jag lefwer med wördnad

HögEdle och Widtberömde Hr Professorns
Halle d. 23 Febr. n. st. ödmiuke tjenare
1745. Abrah. Bæck.

Herr Magistern och Adjuncten Dalman[9] , som reser med Hr Gref Gyllenstierna[10] låter anmäla så mycken hälsning och respect. Wi bedja bägge, at Herr Professorn hälsar Herr Mag. Klingenberg.

Utanskrift:

A Monsieur

Mons:r Charles Linnæus
Professeur en Medicine, le Secretaire de
l’academie Royale des Sciences á Upsal

Upsal
en Suede.

Linn. Soc. Vol. II: 261–2. [ 46 ]

  1. Johann Joachim Lange, född 1698, matematiker och mineralog, professor i Halle, död 1765.
  2. ​ Disputationen Pan svecicus utkom först 1749.
  3. ​ Ett aftryck af Systema naturæ editio X med företal af J. J. Lange uppgifves hafva utkommit i Halle, tom. I—II 1760 (och III 1770 efter ed. XII).
  4. Johann Ernst Hebenstreit, se bref. 627 not. 10. Hans här omtalade arbete är Museum Richterianum, continens fossilia, animalia, vegetabilia, marina etc. (Leipz. 1743).
  5. Johann Christopher Lotsch, entomolog i Leipzig.
  6. Magnus Celsius (adlad von Celse), född 1709, slutligen rikshistoriograf och kansliråd, död 1784.
  7. Johann Gottlieb Gleditsch, se bref. 238 not. 6.
  8. Samuel Klingenstierna, se bref. 204 not. 2.
  9. Lars Dalman, född 1701, adjunkt i Lund 1736 och i Upsala 1741, moral. professor 1748, död 1763. Beledsagade nästföljande på en längre utländsk resa.
  10. Göran Gyllenstierna, född 1724, auskultant i Svea hofrätt, kammarherre 1742, slutligen riksråd och riksmarskalk, död 1799.