Sida:Cajsa Warg.djvu/544

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
531
) ° )

bör wara god giäst: de rum der bakning sker, bör wara wäl warma, på det brödet ej må mista sin giäsning då det upbakas. Uti wäl inrättade hushåld, bakas groft spis- och fint knäckebröd allenast höst och wårtid, på det folkets sommar sysslor ej måge derigenom warda hindrade; dessutom när wintren infaller, kan sällan bakas godt bröd, der som äro kalla rum.

Knäcke-Bröd.

Miölet ställes i tråget för wärmen, så at kiölden blifwer wäl afslagen, sedan wärmes watten ej hetare, än at det kan med händren handteras; deruti lägges litet salt, hwarpå watnet slås i tråget, samt arbetas med miölet och något bröd-kummin, och altsammans knådas wäl; derefter iblandas god tiock giäst 4 el. 5 skedblad, alt efter degens storlek, och giästen arbetas wäl in, sedan strykes degen jämn, mjölas öfwer och täckes först med et linnekläde, och deruppå med et örnegått, på det wärmen må behållas och degen komma i full giäsning: då omarbetas han i tråget igen med warmt miöl, och öfwerhöljes sedan på samma sätt: finnes degen då ej wara trög-giäsen, så giöres straxt eld i ugnen, och när degen är wäl giäster, så upbakas kakorne helt tuna, samt knäckas å bägge sidor med en krus-knäck: et litet hål tages på dem med en fingerbår, och ställas sedan giäsa: Observeras dock härwid at til denna upbakning nyttias ganska litet miöl, så at degen må på möjeligaste sätt wara lös: när alt brödet är upbakat och wäl giäst, samt ugnen, til brödets gräddande, lagom warm, så naggas eller

pickas
L l 2