Sida:Cajsa Warg.djvu/545

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
532
) ° (

pickas brödet på bägge sidor och insättes uti ugnen: då det är wäl gräddat, så sopas hwar kaka ren med en winge, hwarpå man tager et qwarters långt segelgarn, på hwilkens hwardera ända en liten träpinna är fästad: detta trädes igenom 2 kakor, och fortfares på lika sätt med alla de öfrige kakorne; sedermera uphängas de på stänger under taket i et warmt rum, til at torkas; sedan de blifwit möre, nedtages de och sättas in uti en warm ugn, hwaruti de ej längre böra stå än tils de blifwa miuke, utan straxt uttagas och läggas i en tunna, med en bottn och sten uppå, hwaraf de packas wäl tilhopa: då de äro wäl kalla, tages stenen af dem; efter detta förfarande hålla de sig hela året omkring och ändå längre. NB. Knäckebröd kan bakas så af hwetemiöl som sickt-malit rågmiöl eller ock hårsicktat sammanmalit rågmiöl hwarjemte ock, efter egit behag, det sicktmalne rågmiölet och hwetemiölet kan med söt miölk bakas.

Söt-sura Limpor.

Slå den ena botten utur en ankare, som warit renskt eller franskt win uti, hwilken nyttjas til hålck, giör dertil et löst låck, som wäl täpper, men et så stort hål midt uppå, som nedanskrefne stafs öfra ända kan wäl gå up och neder uti: stafwen giöres tiock som en klubba åt den nedersta ändan och något smal uti den öfra, då tages så mycket watn som är nödigt, och låter deraf 2 fingers högd bortkoka i grytan, sedan silas det uti hålken, och arbetas med stafwen så mycket sikt-malit rågmiöl deruti som kan gå, och wäl stötes med stafwen;

der-