Sida:Cajsa Warg.djvu/546

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
533
) ° (

derefter sättes locket uppå och arbetas tils det blifwer sött: lät det sedan stå i spisen at giäsa i 2 dygn; men skulle degen på andra dygnet wara sötsur, så slås den uti et tråg, och deruti arbetas han med litet brödkummin, giäst och så mycket miöl, at han blifwer lagom hård hwarefter betäckes med linnekläde och örnegått; men när han då kommit i god giäsning, så giöres eld i ugnen och degen arbetas å nyo up med miöl: när det är kringslagit i ugnen och kolen begynna at fahla, så upbakas limporna, och sättas på et wäl miölat bord eller bräde; sedan alle äro upslagne, så bestrykas de med warmt watn, dock aktas noga, at ej watn spilles bredewid dem, ty då fastna de wid bordet; strö sedan straxt litet kummin öfwer dem, och när då elden i ugnen är mäst utfahlnad, så sättes luckan igen: när limporna äro wäl giästa, så sopas ugnen och de sättas in, och luckan sättes för ugnen, hwarest de blifwa stående en tima; derefter smörjas de med upkokat watn, den ena efter den andra, och föras åter i ugnen igen; medan detta sker, så wäl som efteråt, så bör eld wara en liten stund i stickgluggen; men tages sedan bort: är det stora limpor, så tåla de 2 timar stå i ugnen, men små en och en half, då luckan altid bör stå före medan de äro inne. Här påminnes, at så snart degen slås utur hålcken och med handen uttages, så miölas hålcken rätt wäl inuti, tillika med stafwen, som sedan sättes deruti, och låcket lägges derpå, samt omswepes med et rent linne-kläde, och förwaras på det sättet til en annan gång.

Gran
L l 3