Sida:Drottning Kristina 1.djvu/152

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

148

falskt, bevisadt och gissadt, verkligt och orimligt om hvartannat; görande med liflig inbillningskraft mången half mening till en hel. Förnämsta innehållet af skriften var följande. Drottning Kristina liknar Måns Smek och låter locka sig till egen skada. Hon är ett tok, som alldeles icke förstår att regera utan endast tänker på lekar, nöjen och förströelser. På sådana och på främlingar har hon i största onödighet förstört rikets alla tillgångar. Får hon längre hålla på, skall hon ofelbart förstöra riket sjelft. Hon ropar på sin dansmästare och frågar: »Beaulieu, huru mycket kostar en balett?» Denne svarar: »omkring 30,000 plåtar, ers majestät!» »Hvad,» säger drottningen, »icke mer? Hämta strax penningar i räknekammaren!» Någon tid derefter frågar hon sin kammartjenare Johan Holm: »hvad har folket att säga i staden?» Denne svarar: »de finna tiden ledsam och tråkig, sedan eders majestät ej mer dansar några baletter.» »Hör hit, Beaulieu,» ropar då drottningen, »man måste roa folket! Du får lof att ställa till en balett; men hvad kostar den?» »Omkring 20,000 riksdaler.» »Godt,» svarar drottningen, »gå till räknekammaren och säg till, att du får penningarna!» — »Men,» invänder dansmästaren, »der finnas inga penningar.» — »Gör, som jag säger!» svarar drottningen; »jag skall nog finna medel!» — Orsaken till detta och allt annat ondt är rikskansleren Oxenstierna; han och riksmarsken Jakob De la Gardie. Redan från längre tid tillbaka hafva dessa herrar sökt inskränka konungamagten. Derföre och för att förslafva rikets allmoge hafva de afyttrat kronogodsen; derföre har Oxenstierna skaffat Stockholm stora handelsfriheter, nämligen för att mot konungamagten erhålla hjelp af borgrarna; derföre hafva ock nämnde herrar ökat antalet af adelsmän, grefvar och baroner, för att i dem värfva anhängare. De vilja sjelfva draga till sig styrelsen och skilja Wasa-ätten derifrån; derföre borttogs det stora Wasavapnet från borggården; derföre har Johannes Matthiæ på deras befallning lärt drottningen endast fåfängliga ting, men icke det, som till