Sida:Drottning Kristina 2.djvu/60

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


56

ini förstugan samlat sig en hop studenter, hvilka der fasllogo och gåfvo honom en ordentlig slut. Sedermera följde flere andra utbrott af oviljan, Unda derhän, alt man nattetid icke blott kastade stenar utan äfven sköt kulor genom fönstren af hans sofkammare. Kristina blef högeligen uppbragt och befallte sträng ransakning och bestraffning; men Boeclerus sjelf väntade från denna tid ej mer någon trygghet och trefnad i Uppsala utan begärde afsked, och Kristina beviljade det, ehuru ogerna. Hon begapade honom med 4000 riksdaler i handom, en guldkedja af 200 dukaters värde samt ett årsunderhåll af 800 riksdaler; hvarmed förenades liteln, först af historiograf, derpl af kongl. räd. Han hade likväl i Sverges tjenst tillbragt endast tvilnne år, och omförmälte historia skrefs först sedermera. Af tacksamhat för de stora och oförtjenU belöningarna var han också i början Kristina ifrigt tillgifven. Men sedan det lofvade årsunderhåtlet började uteblifva, antog han Österrikes tjenst och författade åtskilliga mot Sverge fiendtliga skrifter; bland andra en slags vederläggning af den bekanta genom Oxenstierna föranstaltade boken Om statsförfattningen i vårt tyska kejsaredöme i). Till detta arbete användes den kännedom, han om svenska ärenderna inhemtat under den tid, arkivet i Stockholm och Kristinas förtroende stodo honom öppnai

RENÉ DESCARTES.:

eller med latinisaradt namn Benatus Cartesius, anses som den störste tänkare, Frankrike alstrat, och som grundläggare för hela den sednare europeiska filosofien, hvarjemte han utmärkte sig för ovanliga insigter i de matematiska vetenskaperna. Hans rykte var utbredt öfver hela Europa, och i anledning så väl af denna lärdom och namnkunnighet, som af Chanuts ofta upprepade loford,

t) Se 7:.1l- delen 3:e uppl. s. 191.