Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

genom skurit/ och en högh Galghe stodh hardt widh Kyrkian. Om thetta miraklet skreff förbenämde salighe Man uth omkring Landet/ och förkunnadhe them ther een stoor förandring/ men en stoor hoop aff Adelen giorde spee ther aff/ och sadhe: O then gamble Narren/ hwadh han drömer om Nattena/ thet sprijdher han uth för Jertekn/ såsom Jagh thet aff them sielff hördt haffuer/ Ty är och mästa olyckan gången öffuer them som thet giorde.

Item Anno 97. förra än Gudh wille heemsökia Finland medh sitt rijss/ ther Almoghen i en by/ benämd Nackskogh/ 3. miler ifrå Helsingefors/ församblat war til att hålla rekenskap medh Härede Skriffuaren om Hösten wid Michaelis/ fick man höra lijka som Trummor och Trumeter/ och itt stoort guy/ lijka som aff en stoor Häär/ ther öffuer the som thet först wthe på Gården fingo höra/ sigh storligha förundradhe/ mädhan the icke wiste nogot Krijgzfolck/ hälstan offuan ifå Landet tädhan thet hördes/ förhanden wara. Ty lupo the in och sadhe thet Skriffuarenom samt them androm som ther tilstädes woro/ at ther hördes soffia en Krijgzhäär/ och the gingo alle uth på Gården och lyddes ther effter. Tå fingo the see stijgha up i Sky Nordan effter såsom een stoor Krijgzmacht/ och then andre mötte them ifrå Östsödher. Then Wästre hopen war först liten til seende/ Och then Östre stoor. När the drabbadhe tilsamman/ förminskadhes then Östre och bleff tunn/ så att man kunde mångestädes see himmelen igenom honom/ och then Wästre wäxte til. Ther sågh och hörde man och så görligha skiutas/ Trummor och Trumeter gå. Sådhan höllo bägge hoparna en tijdh stilla emoot hwar annan. Och sågs lijka som en stoor Man gå mitt emellan them/ och någhre stegho