Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

till homom aff bådhe sijdhorna lijka som till en Dagtingan och handling/ och så begynte bådha hoparna småningom förskingras och förswinna. Men then Westre sågs all längst. Och under then ortt thetta sägs/ fans mykin blodh liggiandes nedh på Engiarne. På samma tijdh Jagh thetta höra fick/ befrågadhe Jagh Skriffuaren medh flijt som alle thetta wijdhunders umstendigheter/ them han migh effter förbenämde sätte berättadhe/ och Jagh ther aff mångom förkunnadhe itt nytt Krijgh och een swår Gudz heemsökning/ thet månge är nu wäl minnas.

Så gå nu bäggeiahanda slags Portenta eller Jertekn uth ther uppå/ att the förkunna menniskiom Gudz rijss och itt tilkommande almennelighit straff/ thet man i lijka måtto om thenne sijdstskedde Cometen tänckia och döma skal.

Och mädhan domen om sådant underkomme ting pläghar fällas aff Naturens ransakare Physicis et Astronomis, som Naturens hemligheter ransaka och omhandla/ uthi hwilke Studier och Jagh owärdigh migh nogorledes öffuat haffuer/ haffua månge frome mitt Judicium om thenne Cometen begärat/ thet Jagh (ändoch att Jagh medh Librij effter närwarande legenhet illa försorgt är) them icke haffuer kunnat affslå eller förwägra. Ty haffuer Jagh effter legenheten thenne ringt Tractat om samma Comet enfalligt beskriffuit/ them til underrättelse som lust haffua att weta Naturens hemligheter/ uthi Cometers och annor Eeldztekns wärkande/ samt och mitt enfalligha Judicium om hans betydhande tilsatt/ så mykit Jagh aff Naturlighe orsaker/ och förgångande exempel