Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

utleta kunde/ hwilken tractat iagh i all undertånigheet E. K. M. haffuer presentera latit. Och mädhan Jagh hugneligen förnufftit haffuer/ at E. K. M. haffuer dömt förbenämde Tractat menigh man tiänligh wara/ haffuer Jagh honom aff Trycket latit utghå/ och i all ödmiuk underdånigheet E. K. M. tillskriffuit/ dediceret och til en liten Nyåårs gåffuo förährat/ ödmiukeligen bidiandes/ at E. K. M. thetta ringa doch wälmeenta arbete nådeligen uptagha/ och migh arme troplichtighe Tienare en Nådigh och gunstigh Konung och Herre bliffua wille. Gudh alzmechtigh E. K. M. altijdh wälsigne och beware uthi itt longsamt/ lyckesampt och rooligit Regemente/ sitt helgha Nampn till låff och ähre/ Gudz Försambling til förfordring/ och menighe Sweriges inbyggiare til een Crono/ hugnat/ gagn ioch godho. Amen. Datum Stockholm/ S. Marthini dagh. Anno 1607.

E. K. M. Underdånighe och ödmiuke Tienare
Sigfridus Aronus Forsius