Hoppa till innehållet

Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs

Om Cometernes substantz och materie haffuer hoos åtskilielige Philosophos ååtskillige meingar warit. Ty en part haffua meent/ at the skulle wara aff någhon himmelsk substantz eller warelse. Democritus och Anaxagoras haffua lärdt at Cometer skulle intet annat wara/ än tuenne Planeters sammankomst/ hwilke aff tuenne kroppar skulle lata see een sådan oiämpn lijknelser. Men huru löös grund the hafua hafft/ kan en ung Student/ som sigh på himmelens lop litet förstår/ lätteligha tilbaka driffua. The Pythagoriske/ Item Hyppocrates Chiue, och hans Läriunge Eschylus, haffua föregifwit/ at en Comet skulle wara een aff the Rörlige Stiernor/ som man kallar Planeter/ hwilken skulle alt fölia Solen och wara under hennes skeen/ och för then skul icke kunna synas/ uthan effter long tijdh/ tå han någhot stiger ifrå Solen. Men huru falskt thenne meningen är/ är thet i sig sielfft klart/ mådan understundom tuenne Cometer tillijka sedde äre såsom Julius Scaliger Exere. 70. bekänner sigh sielff thet haffua seedt. Ittem Planeterne gå icke långt ifrå Zodiaco, Men thesse ganska longt. Sammaledhes och synes Cometer uthi åtskilligh form och lijknelse/ såsom här effter skal widhare förklarat warda.

Ty äre Cometer (såsom alle anturlighe orsaker/ och observationes thet witna) aff thet slagts himmels tekn/ som man kallar Ignita Meteora, thet är brinnande tekn. Ty the igenom hete orsaker/ alt så förorsakadhe warda.

När Saturnus igenom sitt kalla wärckande Jordennes ådrår och suettehol tiltäpper/ försambla sigh in i Jordennes skreffuor och gruffuor en hoop feetachtigh/