Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

warm/ och förgifftigh dimba/ aff Jordennes/ metallernes/ Suaffuels/ Salpeters/ Quicksiluers och Jord bechs substantz/ hwilken uthi thet trängste igenom theres inbördes motu/ rörelse/ och beblandelse/ meer och meer uptändt/ och aff then Jordiske fuchtigheten sublimerat/ luttrat/ och afftorck at warder. När tå Mars som Solennes heta i wäder meer uptända pläghar/ medh någhon starck aspect seer antingen til Solen/ eller rådher öffuer någhon hennes Förmörkelse/ eller och medh Saturno eller Mercurio, eller medh them bådhom tillijka/ samman föghat warder/ upöpnas Jordennes hol och ådror/ som Saturnus tilförenne tiltäpt hadhe/ och then inslutne Dampen/ Dimban och röken/ giffuer sigh medh macht/ uth aff Jordennes fänglse i Lufften/ och then torreste/ hetaste/ och fetaste röken warder/ igenom Solennes Strijmor upryckt til then öffuerste Lufften/ och ther lijka som tilhopa trängdt och prässat/ igenom Stiernonas hemligha wärkande/ och warder omsijdher uptändt (bådhe aff sin sghen inwertes wärme/ suaffuelachtigh och brennande natur/ såsom och igenom then uthwertes warma lufften/ som aff Solennes heta och Martis medh wärkande uptänd warder) at han såldhes begynner at brinna/ och warar så länge som then församblade materien/ fete och brinnande Dampen/ förtärdt bliffuer/ lijka som liuusens feetighet/ wax/ talgh/ eller olio/ aff ten brinnande eelden. Hwarföre och iuu mera aff sådana förbenämde materie ther församblat är/ iuu längre warar thetta brandet/ och tehn lufftiske låghan/ iuu mindre materie ther är/ thess snarare uthslåknas han. Såsom man thet endels seer aff Fyrwärck och tilberedde Racheter. Och icke allenest