Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


grader long/ up emoot then andra Stiernon i Carlawagns stiert/ som lydher til Leiones tekn. Rätt en sådan haffuer sigh och så Anno 1558. see latit i Jungfruens tekn.

Och haffuer thenne Barbat hastigt lupit/ så att han någre daghar förre blevMotus. af några godhe Män som Instrumenter hoos sigh hade/ observeret/ at haffua lupit til 8. gr. i itt dygn/ och effter någhon tijdh igen fans han längre i westsödher widh then klare stiernan/ Arcturum. Men när han kom til Genu Ophiuchi, emot then 10. 11. och 12. Octobris/ sågs han på någre dagar stå stilla/ och stierten kunde icke wäl synas/ för then orsaken skul/ at han begynte komma under Solennes sken/ och sågs widh Klockan 7. om Afftonen hardt emoot nedergången uthi Affton rodhen/ och strax ther effter gick nedher. Men nw/ som är then 14. Octobris/ synes han icke/ ty han medh Affton rodhen och liwset nedher går.

Sådane Underliws och himmelskeFinis generalis Cometarum Eeldar (godh Christen Läsare) äre aldrigh någhon wijdh i werlden/ uthan mykit effterföliande ondt/ och stoort straff seedde/ såsom alle Historier och dagligh förfarenheet thet wäl tilkänna giffuer.

Ty the äre oss himmelse Bootpredicanter/ som (mädhan wij the arme Jordiske Predicanter/ och Fiskiare icke wele höra/ uthan them begynne til at förachta) drijstelighen och förskreckelighen Predika för hela werldena/ och med theras Predikan förskräckia/