Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/27

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

sidzst mädhan han är skridhen öffuer Tydzskland/ haffuer han och så Regementet tijt transfereret/ ther thet nw en lång tijdh warit haffuer ifrå Carolum Magnum/ ifrå Anno Christi 801. i 806 åhr. Men at han nu i wår tijdh begynner skrijdha ifrå them/ och stijgher längre Norr uth/ synes här såsom thet Tydzska Regementet eller Keyserdömet skulle få en stoor anstöt/ och lijdha en synnerligh förandring/ Ther om ock så Johannes Hiltenius en from gammal Munck/ länge sedhan Propheterat haffuer in moot thenna åhren/ thet ock thenne Barbaten (til äwentyrs) på pekar. Jagh menar/ at ändoch månge Lärde i then mening äre/ at then Prophetia/ som om Gog och Magog lyder Ezech. 38. skulle alredho på Judarna wara fulbordat/ At han lijkwäl än nu tilbaka står/ all then stund/ at Johannes i uppenbarelsen Cap. 20. then Propheten repeterar och applicerar til thet i Nyia Testamentz sidsta tijdh.

Ty är Jagh här om i then meningen/ at en stoor häär/ som medh Gog och Magog förstärz/ Aff Nordlanden i thenne sidste tijdhen uthgångande warder/ moot the Södherländer/ och månge Land intaghande. Men aff hwadh Land/ focl och nation the warda kommande/ thet hemställer Jagh Gudhi/ som all tin allena bäst weet/ och laghar. Betydher ock så thenne Cometens hastigha lop/ Krijgh aff Fremmande Land/ såsom Cardanus thet lärer/ Seg. 3. Aphor 117. Comete (inquit) mobiles, bella indictant ab externis.

Och så frampt at thenne Monarchien widhare förandring lijdher igenom någhot främmand folck/ så är thet wist af then helghe Strifftz klara Propheter/