Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/28

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

At icke Någhon Monarchie i thenne werldenne mera uprättas kan/ Uthan then himmelska Messiæ Monarchien måste begynnas/ som skal wara å föruthan ända.

V.Til thet Sijdsta/ såsom Jagh i then seneste punct sadhe/ At thet förtorck adha wädret så diwr som Menniskior uptänder/ och them oroligha gör/ synes och ther aff/ at grymme willdiwr bliffua upstånde til grymheet/ at the rasande medh honom omkring löpa/ och göra Boskapenom och Menniskiom een stoor skadha uthan någhon försyyn.

Och thenne är min enfalligha mening/ effter then almänneligha Philosopphorum Peripateticorum opinion och Beslut/ om thesse Barbaten: Ändoch at Jagh weet Nedotericos/ såsom then Höghborne och höghlärde Herren Hertigh Wilhelm Landtgreffuen aff Hessen/ Tyche Brahe/ Rothmannum/ Pegelium/ och andre flere i wår tijdh/ wara ther emott/ quod ai materiam et Regionem Cælestem Cometarum, hwilket alt ware i sitt wärde/ Jagh haffuer mine Rationes för migh/ och låter gärna en annan behålla sin mening.

Om alle thenne förbenämde effecter/ är en almenneligh wärs/ som så lydher.

  Non veniunt læta,, stella splendente Cometa.
Mars furit, Urbs rapitur, Sævitmare, Sol operitur,
  Regnum mutatus, Plebs Peste, Fame, cruciatur.


Thet är.

  Ey fölier gått/ troo migh förwist/
Ther någhon Comet haffuer lysst