Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Anno Christi 1527. syntes en stoor Comet/ och strax ther effter föll Turcken in i Ungern/ och giorde ther itt stoort brand/ more och blodz uthgiutelse. Item i Venedig och Nürnberg dödde en stoor hoop aff hunger. I Suisserland bleff ock så itt swårt Krijgh: Turcken belägradhe Wien i Österrijke: Månge Städher i Flandern/ Seland och Hålland bleffu aff watn förfränkte.

Anno 1531. 32. 33. Syntes och Cometer. Ther effter skeedde store watuflodher i Pålen och i Tydzskland: I England bleff een stoor Regementz förandring: Hertigh Jören i Saxen/ Biscopen i Trier/ och Franciscus Sfortia 2. Konungen i Franckrijke dödde ther effter/ REgementet föll til Carolum V. Keysaren. Turcken föl i Ungren. Keysar Carl giorde itt tågh till Africam:

Anno 38. syntes åther igen en Comet/ ther effter bleff en ganska stoor heta och torcko/ Anno 1539. och 1540. Så at hele Elffuar tårckadhes sin kooss/ thet manm kunde gå och wadha öffuer them. Månge skoghar bleffue aff Solennes heta uptände och förbrände: MÅnge Städher lijdho stoor Eeldzwådha/ och folgde ther aff stoor oåhren/ hunger och dyr tijdh/ och ther til medh Pästilentzien Anno 43. upfaste sigh Smålänningarna emoot (höglofligh i hughkommelse) Konung Gustaff: Anno 46. bleff Doct. Martinus Lutherus (thet uthwalda Gudz Redskapet) dödh.

Anno 56. och 58. syntes och Cometer thenne närwarande aldeles lijke: Ther effter bleff Keyser Carl then 5. Dödh. Och anno 59. dödde Konung Christian then yngre/ och strax effter K. Christiern then gamble i Danmarck. Anno 60. affsomnadhe (höglofligh i