Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/31

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

hugkommelse) Konungh Gustaff/ Vindex, Liberaton, et Patrie Pater, och samma åhr then höghlärde Philippus Melancthon. War och samam tijdh mangestädes en swår hunger: Och 62. begyntes thet blodigha Krijghet mellan Swerige och Danmarck. Anno 72. syntes then nyie Stiernar i Cassiopee Stool i hela 15. Månadher/ och Anno 77. läät sigh åter igen en stoor Barbat see i 62 dagar/ och wänder sin stiärt Öster uth. Ther effter gick thet Ryska Krijghet häfftigt ann/ Stoorfursten kom medh twå sine Sönder med 8000. Man i Lijfland och togh Wittensteen in. Sedhan skedde thet Lodeske slaghet/ ther 7000. Man Rysser bleffue aff the Swenske nederslagde.

Anno 74. Bleff Wesenbergh aff Swenske Män belägrat/ och the uproriske Skottar aff the Swenske och Tydske uthödde. Henricus Valesius rymde ifå thet Poleska Rijket til Frankrijke. Wilhelmns Prinss aff Uranien togh Holland in: Rysserne intogho wijken i Eestland: En starck Päst regeradhe i Venedig: Itt skräckeligit stormwäder hela Hösten igenom Anno 76. förorsakadhe myckit Skepabrot/ och Konung Erick then 14. aff somnadhe: Sedhan bleff Konungen aff Portgall i Africa slaghen/ Och månge märckelige män affsomnadhe här i Swerige. Bleff och Reffuel hardt aff Ryssen belägrat: Och Pestilentzien grasseradhe mångestädz. Anno 1580. Fick Her Pontus Kexholm in/ och bleff en stoor hunger i månge Land/ och moot Hösten gick en hastigh Brystsiuka nästan öffuer hela Europam. Sedhan 81. Togh Her Pontus in aff Rysserne Wesenbergh/ Tolsborg/ Lode/ Fickel/ Lehal/ Hapsel/ Narwen/ Ivanogrod/ Jama/ Coporia/ och sidsts Wittensteen. 83. bleff Nöteborg belägrat/ och