Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Drotning Catharina affsomnadhe/ och 84. dödde then Ryske Storfusten Iwan Wasiliewitz. 85. druncknadhe H. Pontus medh Narven. Och myckit annat ondt haffuer thenne Cometen folgdt/ thet man här icke alt förtälia kan. Haffua sigh och så nyia Stiernor see latit/ Anno 1600. och 1605. Thenne sijdzste stegh moot thet hon begynte tappas up effter/ och bleff altijdh mindre och mindre til thes hon förswan.

Ty skal man sådana Gudz wredes tekn oss lata til hiertat gå/ och them för märckelige och alffuarsamme Bootpredicanter uptagha/ och igenom them bliffua upwäckte til Boot och Bättring/ fasta/ gråta och söria/ riffua wårt hierta och icke wåre klädher/ och wända oss til Herran wår Gudh/ och medh allfuarsamme Böner falla honom i rijset/ At han sigh öffuer oss förbarma wille/ och straffet affwända eller jw åt minsto lindra.

Sijdzst skole wij thetta Eeldz tekn achta för itt otuiffuelachtigt tekn til wårs Herres Jesu Christ tilkommelse/ och til thenne werldennes ände/ som igenom Eeld skee skal/ lijka som then Nyia Stiernan i Österlanden til hans födelse. Ty Frelsermannen Christus sielff upräknar stoor Krijgh och örligh ibland the tekn/ som skola föregå then ytersta daghen. Och hooss Lucam i thet 21. lijknar han sådane tekn widh knoppar på Trään emoot Sommaren. Doch förra än Sommaren effter tränt knoppande pläghar komma/ infalla månge bijstre daghar och Aprils wädher medh snö och glop: Altså måste och för then ewighe Sommaren hardt knäckia/ bullra och braka/ medh Krijgh och örligh/ uproor och buller/ Regementers förandringar/ Land och Städers förödelser. Ty skulle