Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/33

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

wij här medh upwäckte warda til at waka/ och bidia/ icke betunga wår hierta medh swalgh och dryckenskap/ och thenne werldennes umsorgh/ At icke then daghen måtte oss komma förhastigt uppå/ och såsom een sanara förraska. Uthan at wij medh wakenheet kunde undfly alt thet som på komma skal/ och förskreckt stå til at förwänta och undfå Menniskionnes Son/ thet förläne oss Gudh Fadher/ Gudz Son/ och then wärdighe helghe Ande/ Amen. Kom snart O Herru Jesu Christe/ Kom til oss medh nådhe. AMEN.

Joel 2. Blåser medh Baswn i Zion/ helgher ena fasto/ Kaller menigheten tilhopa/ församler folcket helgher Församlingena/ samman the Äldsta/ haffuer the Unga barn och däggiobarn tilsammans/ Brudhgummen gånge uthu sinom Kammar/ och Brudhen uthu sitt Maak. Läter Prästerna Herrans Tienare gråta emellan för hwset och Altaret/ och säya/ Herre skona tino folcke/ och lät icke tin Arffuedeel til skam warda/ Så at Hedninganar få rådha öffuer them/ Hwi wil tu lata säya ibland folcken/ Hwar är nu theras Gudh? Så skal tå Herren haffua nijt om sitt Land och skona sino folcke.