Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/35

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

theras betydhande aff them/ igenom hwilket och så the helige Fädher och månge lärde män på åtskillighe tijdher märkelige förändringar i werldena förespådt haffua/ och speciealia iudicia til hwart ähr grunda sigh alt uppå sitt stora Triplicitet.

Thenne Coniunctiones äre Treggiehanda

Then Första kallas Magna, som skrijdher efter hwar 19. åhr/ och 315. daghar, öffuer 242. grader och 59. min. til thet ottonde Teknet ther ifrå/ som är aff samma Triplicitet och qualitet. Sådane är skeedde ifrå werldennes begynnelse widh passtil 278. eller rättare 282. Then sensite skeedne Anno 1603. uthi Skytten Eeldz Triplicitet/ och thn näste här effter skeer oss Anno 1623. then 9. Julii i then 6. gr. aff Leionet. Sedhan återigen 1643. then 23 Maii. i then 10. gr. aff Weduren. Item/ (om werlden så länge står) 1663. then 29. Martii/ i Skytten/ Isgno Coniunctones Magne, thet åhret wil haffua mykit selsamt/ såsom man än här efter mera haffuer til at säya om samma åhr.

Then Andra Coniunction kallas Maior siuo Media, som skrijdher effter hwario 198. åhr/ och 236. daghar/ aff en Triplicitet til then nästföliande. Thenne fulbordas aff tijt the före Coniunctonibus/ som man kallade Magnuas. Och äre allenast 28. sådane skedde ifrå begynnelsen/ och under hwar och en aff them haffua synnerlighe förändringar infallit effter sin Triplicitetz art och natur/ såsom man thet aff thenne effter föliande Tafla klarkligha förnimma kan.