Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/38

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1405. W. War här mykit buller och omskifftning i Swerige/ och Stockholm bran rätt illa.
1603. W. Hwadh för förandringar under thenne haffua sigh i månge land dragit/ är allom wäl kunnogt.

Then näste här effter skal skee (om werlden så länge står/ ther iagh ey troor). Anno 1802. och then samma faller i Eeldz Triplicitet/ så wäl som then störste Coniunctionen/ under hwilken wij nu äre.

Then Tridie Coniunction kallas Maxima, hon skeer allenest 795. år/ när hon skrijdher aff Watns Triplicitet in i/ Eeldz Trigono, effter 19. åhr. Thenne är then merckeligheste och kraftighast ibland the andre/ mädhan hon och så sällan skeer/ och befattar fyre andre aff the medlaste under sigh/ Sådane äre allenest 7. ifrå werldennes begynnelse skedde/ Såsom man thet i then föregångande Tafla see kan.

Anno Mundi.

  1. 795.
  2. 1590. Syndaflodhen.
  3. 2385. Israel fick thet förlofwada Landet.
  4. 3180.
  5. 3975. 13 åhr effter Christi Födhelse.
  6. 808. Efft. Chr. Föd:
  7. 1603.

Thenne måste nu wara the sidzste i thenne werldenne/ lijka som then siwnde daghen i wekone/ tå Herrens Sabbath inågr. Och är omögeligit at hon til ändnen kan uthgå/ mådhan werlden icke i skulle 6000. åhr stå skal/ så frampt at något kött warder saligt/ som