Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/43

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Offuer thenne onde Conjunction bliffuer Saturnus en Herre/ och upwäcker någre girige Saturnister til at stå effter andres arff och fasta ägor/ Land och Lähne/ ther igenom sigh mykit buller förorsakar/ hws och bygningar i Städherne falla nedh och förstöras/ som Albumasar sägher: Warder och Religionen listelighen igenom Herre smekiares practiker och rådh/ såsom och igenom uppenbarlighit wåld anfächtar/ och Resande folk lijdha wåld och mord på theras wäghar/ hälst til land.

Rasis och Cardanus lära/ at man i sådana Coniunction skal achta/ hwilken there aff Saturno och Marte är på samma breedd ifrå Eclipticam medh Månen/ effter then sammes natur skola Effecterne wara: Nw är här Mars på samma bredd/ Ty äre Effecterne Martialiske/ såsom krijgh och blodz uthgiutelse/ mord/ röffuerij/ starckt wäder/ köld/ tordöner och Cometer/ mässling/ hugg och såår/ swek och bedrägherij/ Regementz förandringar i thet tekns Land/ ther uthi the sammankomma (som Almansor/ Rasis och Albumasar lära) ther är i Arabien/ Sarmatio/ Walachij/ thet stoora Taterijt/ Ryssland/ Danmarch/ Westphalen/ Beijern/ Hamborg/ Bremen/ etc.

Sedhan skeer en Quadrat Saturni och Jovis/ then 11. Maij widh 2. 23. effter midd: aff then 53. min ♒︎ och ♉︎/ i thet 4. och thet 8. hwset/ som lydha om dödh och arff effter the dödhe. Saturnus rådher öffuer thenne Quadrat/ och betyder Herrers/ Riddares/ Edelmäns/ Prelaters och Laghförares dödh och affgång/ och stoor oenighet om arrfuer effter them. Item en part oförmärkt och hemlighen stå effter Regementet/ och månge warda upwhöghde igenom Religions saker/ som Albumasar sägher.

Thet II. Cap. Om Drakahofwudes och Stiertz betydane/ Item/ om Saturno och Marte i theras Tekn.

Om Drakahofwudet som på thetta Åhret wandrar i Leiyonet/ sägher then gamble Arabiske Astrologus Albumasar/ de Annorum Revolution altså: När Drakahoffuudet är i Leiyonet/ betyder thet/ at Konungen öffuerwinner sijne fiender/ och honom och hans Rijke skeer ähra/ och at han är wäl widh helso/ och haffuer mykin lust/ och fåå tankar eller bekymmer/ och at hans undersåter stå wäl på sigh.