Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/44

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Men om Drakastierten i Watumannen sägher förbenemde Albumasar så: Om Drakastierten är i Watumannen/ betyder han stoort mord och krijgh/ medh pestilentzie som går öffuer Ormar och Scorpioner/ och någre slags skogzdiwr. Thetta sidzsta kan och oss bekräfftas ther medh/ at ♂ är i Scorpioner/ som all förgiftigh diwr betyder.

Om Saturno i Stenbocken/ sägher han: När ♄ är i ♑︎/ betyder han itt stoore nedher fall eller förandring på påbegynte ärender/ och räddoghe ibland menniskior/ och förskräckelighe tijdhender. Något här effter/ Nemligha then 27. Martij på Påschadaghen stijgher Saturnus inn i Watumannen/ och warar theer icke längre än til then 4. Junij/ ty han går tilbaka igen til Stenbocken. Ther om sägher han så: När ♄ är i ♒︎/ betyder han räddhogha och mandrop/ och mykin dimba och tökn i werlden/ och mykit krigh/ och somlighe Climater undersåternes uproor emoot theres Konungar och Furster/ så at the förtryckia och fördrijffua them aff landet/ och dödhelighet sampt siukdomar ibland unge Quinnor. Ther om sägher han än wijdhare: När Saturnus är i Watumannen/ betyder han dödhelighet ibland menniskior/ och förfärlighe tijdhender/ och aff them stoor fruchtan/ och månges wandrande ifrå sitt rum/ och mykit gräshoppor/ och öffuerflödigt regn/ och watuflodher/ som menniskiom göra skadha/ och oändelighit stormweder/ och Jordbäfningar/ och skeer stoor skadha i thet åhret på trään/ brödh och wijn. Om han är på then nörra bredden (såsom här) betyder han skadha på trään. Om han är Orientalis betyder han Konungom stoor ångest och sorgh. Men thetta som om Saturno i Watumannen sagdt är/ länder mera til thet åhret 1609. än til thetta.

Om Marte i Stenbocken/ sin egen Exaltation/ sägher han/ at han betyder mykin dödhelighet/ och månge olyckor södher uth/ och thet mäst öffuer ynglingar och quinfolk/ och mord i östsödher/ och fögho regn/ och torcko/ medh mykin tilfallande arffuedel/ och ringa åhrs wäxt. Item krijgh emellan thet Osterländzske och Söderländske/ ungfolks dödh/ medh ringa wijnand och olio. Aff förbenemde Albumasaris/ Messahalae/ Bonati/ Cardam och fleres wittnesbörder/ sampt oc wår tijdz förfarenhet / är thet wist til at besluta/ at Mars i sin uphöyelse krijgh och stoor blodz utgiutelse altijdh betydt haffuer/ thet man och så om thetta åhret seija kan. Och mädhan man här förre månge orsaker på åtskillighe rum/ synnerligha i then Tractat om Cometen/ och i thet 1. cap. haffuer tilkenna giffuit/ som en wiss krijgs Signification medh sigh haffua/ ther til och åhrsens Herrer och the förre Förmörkelser styrckie giffua/ behöffuer iagh intet mera ther om i synnerhet tala. Aff samma