Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/45

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

orsaker dömer iagh och så mykin brand och eldznödh i thetta åhrer. Och skola thesse effter föliande land sigh mäst för krijgh befruchta som äre öster delen i Turckijt uthi Asien/ Arabien/ Taterijk/ Walachij/ SÖdre delen i Ryssland/ Beijeren/ Danmarch/ Södre delen i Swerige/ Hamborg och Brehmen.

Jerem. 6. Sij ett folk warder kommande Nordan effter/ och itt stoort folk skal upresa sigh hardt widh wårt land/ the ther bågha och speess föhra/ thet är graffuelighit och uthan barmhertighet/ The fräsa såsom itt stormande Haaff/ och rijdha på häster/ rustadhe såsom krijgzfolk emoot tigh du Dotter Zion När wij få höra aff them/ så skola oss wåra hender nedhfalla/ oss warder ångest och wee/ lijka som i barns nödh/ Ingen gånge uth på marckena/ och ingen uth på wåghanar/ ty thet är allestadz osäkert för fiendens Swär. O tu mins folks Dotter/ dragh en säck uppå/ och lägg tigh i asko/ haff sorgh lijka som för eenda Sonen/ och beklagha tigh/ lijka som the ther högheligha bedröffuade äro/ Ty fördärfwaren kommer öffuer oss hasteligha.

Thet III. Cap. Om åhrs wäxten/ och allahanda tildrätt aff Land och watn/ sampt Booskaps treffnat.

AÅrsens Temparament på hwar tijdher om Åhret/ synes wilia oss låffua medelmåttigh fruchtsamheet. Thet samma samtyckia och så Signifactores Annonae/ hwilke Praeventione äre Focundi/ fortes et benigni: Men in Revolutione är the medelmåttige.

Albumasar sägher/ at Saturnus in Triplicitate Terrae retrogradus/ betyder ofruchtsamheet til sädh och plantor. Item/ om Marte i Stenbocken: ♂ in ♑︎ orientalis significat destructionem vinearum/ et fructuum/ et bestiarum. Men om ♂ in ♒︎ (tijt han ingår then 1 Maij) sägher han/ at han skulle låffua mykit brödh och wijn/ och mykit gått/ allenest wth medh Siösijdhan oähran. Effter Prolomaei läro/ låffua the bägge onde åhrsens Regenter intet gott/ hwilket och Cometen styrckia wil/ såom Jagh ther haffuer tilkenna giffuit. Almansor och Rasis sägher/ at Saturnus in Fixo betydher oäran. Men i åhr är han icke länge in Fix Aquario/ odh lijkwäl i then bäste wäxte tijdhen/ uthan the tilkommande åhren alt igenom/ wandrar han ther under. Ty kan han