Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/46

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

allredo i åhr något ondt i somlighe land/ och orter påbegynna/ doch hwar Gudh oss ännu i thenna åhret skona wil/ ther om wij honom hertelighen bidia skole/ Så haffuer iagh altzintet tuijffuelsmål ther uppå/ at the näst effterföliande åhren wilia oss bliffua ganska swåre och hårde/ ther man medh Exempel bewijsa kan.

Anno 1571. och 72. wandrade Saturnus in Fixo Scorpione/ tå war här i Swerige stoor hunger och dyr tijdh. Item/ 1579. och 80 war ♄ i Watumanneen item Fixo/ såsom nu/ hwadh för hunger och på then tijdh här i Swerige warit haffuer/ kan man wäl tilbaka minnas. Item Anno 87. och 88. haffuer ♄ warit i Oxen/ tå war en så stoor hunger/ at i Finland månge hundradhe menniskior swulto ihiel/ the åto hööt/ torckade och stampadhe thet til miöl/ ther the om Wintren barcken och Mösnerötter icke bekomma kunde/ och månge funnos på wägharna dödhe haffuandes höötappen i munnen. Widh Wiborg fans itt litet barn dödt som hadhe ätit kötet aff sin egen arm. Esa. 22. O går ifrå migh/ later migh bitterligha gråta/ farer icke effter at hughswala migh öffuer mina folks Dotters förstörning.

Item Anno 1601. war ♄ i Scorpionet/ tå war stoor oåhran/ hunger och dyr tijdh öffuer hela Rijket/ doch mäst i Finland och Norländerne/ så at the icke hadhe thet the skulle såå igen i iordena/ och otalighe månge menniskior dödde aff hunger/ och somlighe swullo up aff barcken som the åto/ lijka som the hadhe warit watusichtighe. I Westerbotn goffuo the 1. daler för en Schål Rogh/ thet är 10. daler tunnan. Itt sådant/ itt sådant rijk tilstundar oss nu igen. Danmarch och Småland/ tu warder thetta til thet häftigeste förnimmande. Lått oss förthenskul falla Gudh medh bönen i rijket/ at han wille förbarma sigh öffuer oss/ och straffa oss medh nådhe. Then ännu samla kan/ han samble/ och göme wäl smolorna i korgen. Ty the siw magre Ararna och Nöthen wilia upäta the siw feete.

METALERNE anlangande/ wil om Wintre Sölff brwket/ Kopar/ Jern och swaffuel tämligha wäl giffua/ Bly tämligha/ doch med swårt arbete/ Tehn sånär intet/ Quicksölff trögt..

Om Wåren giffuer och Sölff/ Kopar/ och Tehn medelmåttigt/ Bly/ Jern och Swaffuel ympnigt/ Quicksölff intet.

Om Sommaren giffuer Silffer ympnigt/ Kopar och Tehn medelmåttigt/ Bly och medelmåttigt/ doch medh swårt arbete: Jern och Swaffuel trögt/ Mercurius medelmåttigt.

Om Hösten/ Sölff och Mercurius giffua ympnigt/ Kopar/ Tehn/ Bly/ Jern och Swaffuel ganska trögt/ och i synnerhet lijder Tehnet stadha aff elden. Och til beslut/ then i thetta årh wil bruka Virgulam divinam/ han upfinner månge sköne Metalle ådror.