Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/47

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Boskapen anlangande/ så sägher Albumasar om ♄ i ♑︎ att han betydher oxars fåårs otrefnat och dödh i sitt Tekns land/ Såsom äre Littouwen/ Massuren/ Saxen/ Hessen/ Thüringen/ Norrbotn/ etc. Och thetta öffuer eens kommer med Winterfiguren. Men om Wåren få the bättre trefnat. Nam ♊︎ in Sexta/ et ♀ domina et duodecimae. Om Sommaren trijfwas the temligha/ och aldrabäst om Hösten. Mars i Stenbocken betydher willdiuurs dödh/ sägher Albumasar.

Fiskerij wil temligit gott bliffua nästan hela åhret igenom. Jagten/ wild och foglafänge/ synes bliffua trögt om Wintren/ Wåren och Hösten/ men bäst om Sommaren.

Jeremias 14. Herren sägher om the Propheter/ som i mitt namn Prophetera/ ändoch iagh them intet sendt haffuer/ och the lijkwäl predica/ at ingen dyr tijdh skal komma i thetta land/ Sådana Propheter skola döö genom swärd och hunger/ och folket hwilko the Prophetera/ skola aff swärd och hunger liggia här och ther på gatonen i Jerusalem/ at ingen skal begraffua them/ Sammalunda och theras hustrur/ Söner och Döttrar/ och jagh skal giuta theras ondsko uppå them. Mijn öghon flyta medh tårar dagh och natt/ och wenda intet åther/ Ty Jungfrun mijns folks Dotter är gruffueligha plåghat/ och jämmerligha slaghen/ Går jagh uth på markena/ sij/ så liggia ther the slaghne medh swärd/ kommer jagh in uthi Stadhen/ så liggia ther the försmächtadhe aff hunger.

Thet IV. Cap. om Resor

OM Wintren blijffuer trögdt at resa/ Om Wåren fahrlighit/ fult medh röffuerij och arrester/ Om Sommaren och fahrlighit/ om Hösten medelmåttigdt.

Thet V. Cap. Om Siukdomar.

OM Wintren är 4 morbi Significator et Author in ♑︎ Signo aegro/ han förorsakar fahrlighe catharrhos/ hoffundflott och snuuffuor/ fierdedags skälffuor/ buukreff/ tannewärk/ twinnesoot/ knäwärk/ quinfolks och ungedrengiars dödh/ som Albumasar sägher