Sida:Fria Lekar.djvu/89

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
63

att dessa öfningar taga fart bland skolungdomen, så skulle det vara ändamålsenligt att gifva något skydd mot nederbörd och dålig väderlek åt skyttarne.

I afseende å hithörande redskap och deras bruk torde följande böra meddelas. En fem fots båge af vanlig god tillverkning är för skolungdomen en lämplig storlek, hvilket likväl ytterst måste bero af hvars och ens fria val. Enligt en gammal engelsk föreskrift bör bågen hafva karlens längd, men icke mera. Otvifvelaktigt skulle det vara en stor tillfredsställelse för en hvar, att sjelf kunna göra sina bågar med tillbehör, ehuru de hvarken till utseende eller verkan kunde annat än undantagsvis mäta sig med hvad en verklig yrkesman i den vägen kan åstadkomma.

1. Bågarne måste tillverkas af starka och spänstiga träslag såsom ene, grangrenar, alm, ask, idegran o.s.v. De äro antingen af en eller två bitar. (Här omnämnes endast hvad som af alla kan åstadkommas.) Om två likadana spänstiga bitar skola sammanfogas, sker detta genom att lägga deras tjockändar på hvarandra sedan de derför blifvit lämpligt formade, hvarefter en stark och hårdt tilldragen vulning anbringas deromkring; detta blir bågens handtag. Den nödvändiga inskärningen på ändarne för bågsträngen måste göras med stor försigtighet; stundom kan »knuten» efter en bortskuren qvist låta sig väl användas för ändamålet. Yttre delen af bågen (ryggen) göres något tillplattad, bäst är om denna