Sida:Gustaf II Adolf.djvu/230

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
322
FÖRSÅT MOT GUSTAF ADOLF.

svenska rytteriet, varnadt af skjutningen, i sporrsträck anlände till stället. Striden förnyades. Neapolitanerna, som redan lidit hetydlig förlust och dessutom voro bragte i oordning, måste snart lemna både rof och fält och dertill fyrahundrade döde och tvåhundrade fångne. Gustaf Adolf hade under det förnyade handgemänget funnit tillfälle att åter göra sig fri och förena sig med sina landsmän. Med sorgsen blick betraktade han de fallna finnarna. Huru mången bragd sade han, skulle icke dessa hjeltar hafva utfört, derest icke min oförsigtighet hade ledt dem till en förtidig död. Han återvände till lägret, derstädes mottagen af de sinas jublande glädjerop.

Del Ponte hade med de flyende neapolitanarna återvändt till Gartz, och syntes ej mer i svenska lägret. Hans förut hafda förtroliga umgänge med Baptista föranledde åtskilliga misstankar. Händelsevis blef på samma tid gripen en spejare, som höll på alt afteckna svenska lägret, och som visste och bekände Del Pontes förbindelse med Baptista. Denne blef fängslad, hans papper undersökta och misstankarna till fullo bekräftade, hvarpå ryttmästaren på Ögonblicket måste vandra till galgen[1].

Någon tid härefter fick man veta, att bäjerska jesuiterna utskickat en svärmande munk, hvilken hade förbundit sig att på ett eller annat sätt bringa Gustaf Adolf om lifvet. Han var förklädd till evangelisk prest och skulle vid något tillfälle öfverlemna konungen ett bref, beströdt med så fint giftpulfver, att konungen vid läsandet skulle genom inandningen deraf vara ohjelpligen förlorad. Dessutom medförde han en dolk att för samma ändamål användas, om så tillfälle gåfves. Genom säkra spejare blef Axel Oxenslierna om saken i tid underrällad, konungen varnad och hela förslaget gjordt om intet[2].
  1. Palmsk. Acta ad Historiam regis Gustavi Adolphi. T. IV. N:o 2087. Berättelse om Quintis förräderi. Riksark. Acta Historica. 1611—1632. L. Grubbe till Ax. Oxenstierna. Stettin. d. 2 Aug. 1630.
  2. Ridderst. (83 b.) Tvenne bref på latin, daterade Regensburg. d. 10 och 20 Aug. 1630 från Kristofer Sternkopf, med beskriftning om den utsända mördaren.