Sida:Gustaf II Adolf.djvu/398

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
390
SKÄRMYTSLINGAR KRING STADEN.

synnerhet godt foder för hästarna. Af denna orsak nödgades man esomoftast företaga smärre ströftåg kring nejden. Ehuru Wallenstein hade fri tillförsel från alla sidor, kom han dock lika snart och i lika stor förlägenhet, som Gustaf Adolf. Trakten, i sig sjelf föga fruktbar, var redan förut tömd af både nürnbergare och svenskar. I brist på segelbara floder, måste de nya förråderna fraktas på hjul, och det ända bort ifrån Pfalz och Bäjern, hvilket naturligtvis icke kunde gå annat än både långsamt och oordenlligt. Wallenstein var derföre också på sin sida nödsakad att genom ströftåg fylla bristen. Härvid hände det nästan dagligen, att större eller mindre skärmytslingar föreföllo. Vid sådana tillfällen utmärkte sig bland Wallensteins troppar serdeles kroaterna under Isolani, bland svenskarna åter Stålhandske med finnska rytteriet och Taupadel med sina dragoner. Vi vilja berätta ett par af de betydligaste bland dessa uppträden.

Redan trenne veckor hade båda härarna legat midt emot hvarandra, då vid någon af de dagliga småträffningarna en kejserlig officer blef tagen till fånga. Denne måste omtala allt, hvad han hade sig bekant om Wallensteins förehafvanden. Man fick på sådant sätt veta, att en betydlig fora lifsmedel med åtföljande kreatursdrifter var på vägen till kejserliga lägret, och det lyckades att utspeja både dess tid och kosa. Förrådet samlades nemligen i Freystädtlein och ett par tusen man voro redan från Altenberg ditsända för att skydda den återstående färden. Gustaf Adolf gaf Taupadel i uppdrag att detsamma öfverraska och bortföra eller åtminslone uppbränna; han fick rättighet att till företaget utvälja hvilka troppar han sjelf önskade. I spetsen för sitt eget och tvenne andra regementer skyndade Taupadel till bestämd ort. Han ankom under nattens mörker, borttog i hemlighet den yttre vakten, sprängde porten och rusade in i staden, hvarest den yrvakna besättningen blef nedhuggen eller förjagad. Nu uppsökte han allt, hvad som i hast kunde medföras, och dref på sådant sätt tillhopa 900 boskapskreatur och 300 hästar. Dessutom funnos tusen vagnar,