Sida:Gustaf II Adolf.djvu/410

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
402
STRIDEN VID ALTE VESTE.

på stället. Chiesa, en bland wallonhjeltarna om qvällen efter slaget vid Breitenfeld, bars denna gängen dödeligen sårad från fältet. Aldobrandini mistade hästen, och kunde endast sårad och med möda räddas från fångenskap. Altringer råkade in bland svenskarna; men uppdrog ett bref samt låtsade vara konungens adjutant och lyckades att på sådant satt återkomma till de sina. Wallenstein sjelf förlorade en häst för de torstenssonska kulorna. Lika om ej mera ledo svenskarna: hertig Bernhard mistade en häst; konungen, som sjelf beständigt höll sig i elden, träffades af ett skott, som bortslet ena stöfvelsulan, men lyckligtvis lemnade honom sjelf oskadad. Torstensson blef fången; Erik Hand föll, och med honom,en betydlig del af svenska brigaden; Burth mistade ena benet, och hvita brigaden blef så godt som tillintetgjord. Under allt detta dånade båda artillerierna med skott på skott, och hela berget stod insvept uti tjocka krutmoln, som för hvarandra dolde så väl angriparen som den angripne. Blott här och der framträngde ur töcknet kanoneldens blixtar, likasom för att söka upp föremålen för sin lågande vrede.

Vid stranden begynte emedlertid lifliga skärmytslingar, och ett hessiskt regemente, som stod i spetsen för anfallet, blef af Cronberg med förlust tillbakadrifvet. Landtgrefven anmärkte, att på ena stallet hessare, på andra pomeranare, båda delarna tyskar, voro ställda främst i elden, då deremot svenskarna sparades. Jag skall sända mina finnar, sade konungen, och jag hoppas, att ombyte på folk skall medföra ombyte på lycka. Nu skickades Stålhandske och finnarna mot Cronberg och de oöfvervinnerlige. Mellan dessa kärntroppar af båda sidornas rytteri uppstod en lång och förtviflad strid. Slutligen föll Cronberg och de oöfvervinnerlige måste med betydlig förlust vika tillbaka inom förskansningarna. Men då utstörtade till deras hjelp Fugger med en betydlig styrka och dref finnarna baklänges till den nedanföre liggande skogen; der åter svenska fotfolkets eld fällde Fugger sjelf och jagade hans ryttare tillbaka; hvarefter striden äfven på denna sidan kastades fram och åter mellan skogen och