Sida:Gustaf II Adolf.djvu/424

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
416
FÖRBEREDELSER TILL SLAGET.

svenskarna skulle mötas af en tredubbel eld. Ett stycke bakom var sjelfva krigshären uppställd; på högra flygeln närmast Lützen det bästa rytteriet under Colloredo; uti midten fotfolket, utgörande fyra ovanligt stora tertier, anförda af Wallenstein sjelf, samt understödda af Piccolominis ryttare; på venstra flygeln Isolanis kroater, Götz med några regementer tungt rytteri, samt slutligen en hop ridande trossdrängar för att fylla luckorna. Det var nemligen bestämdt, att Pappenheim, som väntades hvarje timma och stund, skulle vid ankomsten bilda egentliga kärnan af denna flygel. Härens styrka utgjorde emedlertid vid pass 28,000 man. Tjuguen grofva kanoner voro uppställda bakom den förskansade vägen, nemligen sju framför midten och fjorton vid några väderqvarnar framför högra flygeln. Detta allt ordnades så godt under nattens mörker ske kunde, hvarefter folket uti stillhet afvaktade dagningen och striden.

Gustaf Adolf blef ganska missnöjd, då den tidiga skymningen hindrade honom från att ännu första dagen angripa fienden. En kejserlig ryttmästare, som blifvit uppfångad, försäkrade, att Pappenheim åter förenat sig med Wallenstein. Detta var en dikt, hopspunnen för att afskrämma konungen och rädda de kejserliga. Man kom snart under fund med rätta förhållandet; men enligt all sannolikhet skulle i alla fall Pappenheim sednast följande morgonen återkomma och derigenom förskaffa fienden en bestämd öfvervigt. Konungen hopkallade sina höfdingar till krigsråd. Den försigtige Kniephausen afrådde, hertig Bernhard deremot tillstyrkte drabbningen. Konungen sjelf gillade det sednare rådet. Det är bäst, sade han, att tvätta sig riktigt ren, sedan man en gång kommit i badet. I krig är det dessutom det gynnande ögonblicket, som afgör allt. Det blef derföre bestämdt, att man skulle angripa fienden, och det redan något före dagningen, på det den afgörande striden måtte vara förbi, innan Pappenheim hunnit komma till undsättning. I enlighet med detta beslut utdelades befallningar om härens uppställande samt det gamla segerrika fältropet: Gud med oss. Höfdingarna