Sida:Gustaf II Adolf.djvu/426

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
418
FÖRBEREDELSER TILL SLAGET.

betjent, tyska herrarna Molch, Creilsheim, Truchsess, och den adertonåriga pagen Leubelfingen från Nürnberg, samt slutligen, enligt någras uppgift, svenska lifknekten Erland Lindlöf.

Uti dagningen gjorde alla regementerna morgonbön och afsjöngo psalmen: Vår Gud är oss en väldig borg. Derpå red konungen igenom lederna för att uppmuntra folket. Först talade han till svenskarna: Älskade bröder och landsmän! Nu är den dagen kommen, på hvilken i för verldens ögon skolen ådagalägga, hvad i hafven lärt uti så många förutgående träffningar och fälttåg. Den fiende, som vi så länge hafva sökt, står nu midt framför oss, icke lägrad på höga otillgängliga berg, eller gömd bakom starka förskansningar, utan på släta fältet och med icke större fördelar, än vi sjelfva innehafva. I veten nogsamt, huru ängsligt han förut undvikit vårt möte. Hans i dag ändrade uppförande kommer icke af ändradt tänkesätt. Han fruktar oss nu lika mycket, som tillförene, och det är endast nöden, som tvingar honom att hålla stånd. Derföre framåt till strid och seger för konung och fosterland, för ära och frihet, för timlig lycka och evig lycksalighet. — Men om, hvad den högste Guden nådigt afvände, i denna gång låter eder öfvervinnas, så försäkrar jag eder, att allt är utan räddning förloradt, och att icke ett enda ben af oss skall återkomma till fäderneslandets jord. Men hvarföre tvifla om den tapperhet, på hvilken jag sett så många och stora prof? Jag vet, det i ären färdige att med mig gå i döden för vår heliga sak. Glada bifallsrop hördes från tropparna, och konungen red öfver till venstra flygeln, hvarest han tilltalade tyskarna med följande ord: Mine redlige bröder och kamrater! Jag beder och förmanar vid edert kristliga samvete, eder egen ära, eder timliga och eviga välfärd; gören i dag eder skyldighet, väl besinnande, att derpå bero frihet, lif och välstånd, ja till och med vår heliga trosbekännelse, För vid pass ett år sedan och icke långt härifrån tillkämpade sig eder tapperhet en härlig seger öfver den gamle Tilly och hans pröfvade härar. I dag