Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/154

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

142

höjd, hvartill ångan på andra sidan af pistonen, eller rättare vid kondensatorn, höjer qvicksilfvret högre än dess stånd uti barometern vid fullkomligt tomrum uti kondensatorn. Detta är högst vigtigt att iakttaga, då jemförelse göres mellan tvenne ångfartyg, emedan förhållandet af tomrummet helt och hållit beror af kondensatorns godhet.

6:o Om värdet af insättes uti formeln , blir , hvaraf reduceras eqvationen . Hurudant skoflarnes dimensioner derföre ock må vara, så blir produkten af deras hastighet och qvadraten af fartygets hastighet, likväl uti förhållande till maschinens kraft.

Oaktadt denna sistnämde blifvit ansedd såsom bekant, får likväl pistonens hastighet icke tagas godtyckligt. Denna hastighets förhållande till skoflarnes, är nästan alltid oföränderlig, och blir pistonens hastighet olika vid hvarje förändring uti skoflarnes storlek. Sådant rubbar likväl icke ofvanstående eqvation, utan värdet på v, eller pistonens hastighet, kommer blott att blifva skiljaktigt, i förhållande till skoflarnes förändrade dimensioner. Äfven kan det inträffa, att antingen pistonens hastighet är så stor, att ett behörigt till och aflopp af ångan öfver och under pistonen icke hinner verkställas, eller också att ångtillgången är så stor, att en